Til hovedinnhold

Praktiske tips

Nedsatt hørsel gir som regel utfordringer i kommunikasjon, både i opplæringssituasjoner og på fritiden. Hørselen er vanligvis en viktig sans i læringsarbeid.

Støy oppleves annerledes ved hørselstap enn ved normal hørsel.

Vi omgir oss til enhver tid med lyder, gjerne uten at vi tenker på det: stoler og bord som trekkes mot gulvet, jakker og andre klær i bevegelse, hosting og harking, kulepenner, tasting på mobiltelefon. Alt dette skaper lyd og gjør det vanskelig å skille ut stemmen man vil høre.

Det kan lett oppstå feiltolkinger og misforståelser.

Når lydbildet er redusert eller borte, vil det kreve tilpasning for å oppnå læring.

Lytteforhold

Reduserer bakgrunnsstøy innendørs

 • Lydreguler rom (gardiner, tepper og møbler kan dempe etterklang).
 • Slå av radioen/TV-en/musikk i bakgrunnen.
 • Lukk dører til rom med støyende maskiner (vaskemaskin, oppvaskmaskin, kaffetrakter).
 • Lukk vinduer dersom det er støy utenfor, for eksempel trafikk, veiarbeid og så videre.
 • Legg ensfargete matter eller voksduk (gjerne med underlag) på bordet til både aktiviteter og måltid.
 • Bruk ensfargete tepper eller matter til for eksempel aktiviteter på gulvet.
 • Sett filtknotter, tennisballer eller liknende under stolben, bord og så videre.
 • Legg allergivennlige, ensfargete teppefliser på gulvene.
 • Velg leke- og skolemateriale som ikke avgir så mye støy.
 • Polstre bunnen av kasser eller benytt kasser av materiale som demper støy.

Vær en god samtalepartner

 • Påkall barnet/eleven sin oppmerksomhet ved å si navnet først.
 • Vent med å snakke til du har barnets/elevens oppmerksomhet og er nær det.
 • Snakk én om gangen.
 • Visualiser innholdet i det du sier ved bruk av mimikk, kroppsspråk og naturlige tegn.
 • Bruk nøytrale/ensfargete klær for at barnet/eleven ikke skal distraheres av ulike mønstre (kan oppleves som «visuell støy»).

Bruk teknisk utstyr

 • Stemmeforsterkning, for eksempel mikrofon og høyttalere
 • Annet teknisk utstyr, for eksempel FM-utstyr for kommunikasjon i bil

Dialog

Det er mange praktiske løsninger på utfordringer i dialogen.

Nedenfor er det to lister som tar utgangspunkt i rammene og i samtalepartnerens mulighet til å skape gode situasjoner for kommunikasjon og læring.

Fysiske rammer

 • Tydelig stemme
 • Minst mulig bakgrunnsstøy
 • Vær nær

Samtalepartnerens rolle

 • Tenk totalkommunikasjon – vi drar nytte av alle sanser
 • Bruk samme språkkode
 • Bruk tydelig stemme
 • Ikke rop – det gir dårlig taleoppfattelse
 • Vis interesse for innholdet i det som sies
 • Gjenta korrekt ved språklige forvekslinger, slik at forvekslingen oppdages og korrigeres av barnet eller eleven

Undervisning

Det er mange praktiske løsninger på utfordringer i opplæringssituasjoner.

Hensikten er å legge til rette for best mulig kommunikasjon og deltakelse for og med eleven.

Her er tre lister som tar utgangspunkt i rammene og i lærerens og elevens mulighet til å skape gode situasjoner for kommunikasjon og læring.

Fysiske rammer

 • Sørg for gode lytteforhold i alle sammenhenger
 • Unngå bakgrunnsstøy.
 • Lydreguler rom.
 • Bruk stemmeforsterkning med mikrofon og høyttalere eller annet.
 • Demp lyd med tennisballer som du skjærer hull i og trer nederst på stolbena.
 • Bruk matter på bord.
 • Ha nærhet til lydkilden.
 • Sørg for god avstand til støykilder.
 • Ha gode lysforhold.
 • Se til at eleven ikke har motlys (vanskelig å avlese ansikter).
 • Sjekk at eleven ser ansiktene til de andre elevene - det er lettere å oppfatte tale når en ser ansiktet samtidig.
 • Sitt i hestesko der det kan være en god løsning.
 • Bruk grupperom til individuelt arbeid, gruppearbeid og spesialundervisning.

Den voksnes rolle

 • Ha god struktur på undervisningen.
 • Bruk det tekniske utstyret konsekvent.
 • Sørg for at alle elevene bruker det tekniske utstyret.
 • Sørg for at ingen skaper ubehag med det tekniske utstyret.
 • Ha utfyllende skriftlig planer slik at eleven har mulighet til å forberede seg.
 • Ha skriftlige utfyllende planer slik at foresatte kan bidra.
 • Sørg for tett skole-hjem-samarbeid.
 • Bruk tegnspråk, norsk med tegnstøtte eller norsk avhengig av hva som er aktuelt for eleven.
 • Ha blikkontakt med eleven.
 • Gjør avtale om hvordan eleven kan signalisere når noe er uklart.
 • Fang opp misforståelser før de utvikler seg til konflikter.
 • Få eleven aktiv i timene.
 • Legg til rette for tydelige temaskifter – hjelp eleven til å gjette riktig der lydoppfattelsen er for dårlig.
 • Ha tydelig styring av samtalen – eleven må vite hvem som snakker, og når og hvordan han/hun kan ta ordet.
 • Gi eleven tid til å oppdage hvem som snakker.
 • Visualiser fagstoffet ved å bruke konkreter, bilder og film.
 • Vær bevisst på å bruke visualisering av lærestoffet gjennom hele grunnopplæringen, tilpasset aldersgruppen.

Hva eleven selv kan gjøre

 • Vær åpen om eget hørselstap
 • Vær åpen om hva som hjelper
 • Reduser bakgrunnslyd
 • Plasser deg nær lydkilden
 • Sitt rett foran den som snakker
 • Ha øyekontakt
 • Snakk passe høyt
 • Spørr om igjen

Friminutt

I løpet av barne- og ungdomsskolen blir samspillet mellom elevene ofte endret fra å være lekepreget til å bli mer samtaleorientert. Dette påvirker hvilke tiltak som vil være aktuelle.

Nedenfor er det to lister som tar utgangspunkt i rammene og i lærerens mulighet til å skape gode situasjoner for kommunikasjon og samspill i friminuttene.

Fysiske rammer

 • Hold avstand til støykilder, for eksempel trafikk.
 • Se på ansikter, så blir det lettere å oppfatte tale.
 • Bruk lekegrupper for å styrke deltakelse.
 • Forskyv friminutt slik at det ikke er så mange i skolegården samtidig.
 • Utnytt muligheter for sosiale tiltak.

Den voksnes rolle

 • Forklar tema og regler for spill/lek for å unngå misforståelser
 • Utnytt tegnspråkkompetanse i personalet når elever bruker tegnspråk.
 • Vær til stede samtidig som elevene får være sammen med hverandre og leke i fred.
 • Vær tilgjengelig ved utfordringer i kommunikasjonen.