Til hovedinnhold

Kombinerte sansetap hos voksne

Utdanning

Egne interesser, motivasjon, kognitive og sansemessige forutsetninger spiller inn i valg av utdanning. Mange studieretninger kan synes utfordrende når man har et kombinert syns- og hørselstap, men mange kan bli tilgjengelige med god tilrettelegging.

Det er viktig å undersøke hvilke utfordringer man kan møte på skole, høyskole og universitet for å kunne danne et bilde av hva slags tilrettelegging som vil være viktig.

Stiller oppgavene i studiet spesielle krav til syn, hørsel og kommunikasjon?

 • Er det mulig å løse utfordringene ved bruk av tekniske hjelpemidler og/eller tolk/ledsager?
 • Er studiet slik at det krever mye forflytning, og er det fysiske miljøet godt tilrettelagt?
 • Hvor kan man hente hjelp til tilrettelegging?
 • Hvem kan bistå med tilrettelegging?
 • Hvordan er mulighetene til å få jobb etter endt utdanning?
 • Hvilke rettigheter finnes for den som har kombinerte sansetap?

Det finnes mange muligheter for tilrettelegging i utdanning:

 • hjelpemidler som støtte for syn, hørsel, kommunikasjon og mobilitet
 • lese – og sekretærhjelp ekstra stipend fra Lånekassen
 • mentorordning (praktisk bistand og veiledning, NAV)
 • hjelp til kompenserende teknikker for forflytning og hjelp til å bli kjent i skolemiljøet
 • særskilt vurdering av egne kvalifikasjoner
 • tolk/ledsager
 • elektronisk tilrettelagt pensum eller pensum på lyd eller punktskrift (Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur (tibi.no).

Ole André spiller konsentrert på trommer

Side 4 av 6