Til hovedinnhold

Støtte og hjelp

Offentlig helse- og omsorgstjeneste

Den offentlige helse- og omsorgstjenesten i Norge er organisert på to nivå:

  • den kommunale helse- og omsorgstjenesten
  • spesialisthelsetjenesten

Kommunens helse- og omsorgstjeneste

Kommunens helse- og omsorgstjeneste er den tjenesten som kommunen selv er ansvarlig for etter helse- og omsorgtjenesteloven (2011). Kommunene har et overordnet ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen.

Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper, blant annet personer med nedsatt funksjonsevne.

Offentlig organiserte helse- og omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune, er kommunens ansvar.

Spesialisthelsetjenesten

Det er staten som har det overordnede ansvaret for at befolkningen gis nødvendige spesialisthelsetjenester. De fire regionale helseforetakene (RHF) har ansvar for at befolkningen i den enkelte region har tilgang til spesialisthelsetjenester, slik dette er fastsatt i lover og forskrifter.

Den offentlige spesialisthelsetjenesten består av somatiske og psykiatriske sykehustjenester. Men også private aktører med driftsavtale med et av de regionale helseforetak, er en del av spesialisthelsetjenesten.

De fleste større sykehus har blant annet øre-nese-hals-avdelinger og øyeavdelinger. For å få hjelp fra spesialisthelsetjenesten, må pasienten som regel bli henvist fra kommunehelsetjenesten (fastlege, annen lege eller legevakt). En optiker som oppdager en synsnedsettelse, har også henvisningsrett til øyelege.

Side 4 av 12

Forsiden - Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (dovblindhet.no) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. 

Tjenesten består av fire sentre NKDB - Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (dovblindhet.no)med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet.

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse - (NBSPH) er et landsdekkende behandlingstilbud for personer med kombinasjon av nedsatt hørsel eller syn og psykisk lidelse.

Behandlingstjenestens hovedmålsetting er å sikre hørselshemmede og synshemmede et like godt tilbud innen psykisk helsevern som det den øvrige befolkningen har tilgang til.

NBHP er en del av Oslo Universitetssykehus HF, et helseforetak som eies av Helse Sør-Øst.