Til hovedinnhold

Støtte og hjelp

Staten og statsforvalteren

Noen aktuelle offentlige instanser på statlig nivå:

NAV (stat) Privatperson (nav.no)– når det gjelder deler av virksomheten, som blant annet hjelpemidler, trygdeytelser og tilrettelegging av utdanning og arbeid.

Spesialisthelsetjenesten Grunnstrukturen i helsetjenesten – De regionale helseforetakene (Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst ) har ansvar for tilbudet av spesialisthelsetjenesten for befolkningen i sin helseregion.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet til god utvikling. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.

Statsforvalteren

Statsforvalteren er statens representant i fylkene. Statsforvalteren har tilsynsansvar, det vil si ansvar for å følge opp lovverk, vedtak, mål og retningslinjer fra storting og regjering.

Statsforvalteren er også klageinstans når det gjelder lovpålagte tjenester som både stat og kommune yter, og dermed også for alle avgjørelser og vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven.

Side 2 av 12