Spørsmål og svar om kompetanseløftet

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Kompetanseløftet

 • Statpeds oppgaver i fremtiden konsentreres om de barna og elevene som har

  • størst behov for spisskompetanse
  • vansker som er komplekse og/eller varige og omfattende 

  Kommuner/fylkeskommuner må videreutvikle kompetanse for å sikre god oppfølging og tilrettelegging for de fleste barn og elever.

 • Tilbudet skal være styrt av behovene til barna og elevene. For å ivareta behov trengs det kompetanse i laget rundt et barn. Intensjonen med kompetanseløftet er at

  • kommunene skal få frem sine interne behov
  • behovene samordnes i regionale nettverk

  Kommunene har ansvar å få frem behov i lys av oppgavene de skal ivareta.

  UH-sektoren er utviklings- og kompetansepartner og Statped er dialogpartner og bidra med kompetansetiltak en når kommunene og UH ønsker det. 

 • Nei.

  Reduserte bevilgninger til Statped blir overført til kompetanseløftet, og ikke til stillinger i kommuner/fylkeskommuner. 

 • På de områdene hvor Statped skal ivareta spisskompetanse, vil vi fremdeles ha høy faglig kompetanse på nasjonalt nivå.

 • Private barnehage- og skoleeiere kan delta i kompetanseløftet på lik linje som kommunale.

  De kan inngå et samarbeid med de kommunale støttetjenestene om egne tiltak.

Statpeds rolle

 • UH-sektoren

  • inngår i partnerskap med kommunene
  • er kommunenes utviklings- og kompetansepartner

  Statped

  • er en faglig bidragsyter når kommunene og UH ønsker det
  • er en drøftingspartner i regionale kompetansenettverk og samarbeidsforum
  • bidrar også med kompetanse til UH sektoren
 • Ja, dersom UH-sektoren ikke kan bidra.

  I spesielle tilfeller kan Statped utvikle kompetansetiltak i direkte samarbeid med kommunene, dersom samarbeidsforum etterspør dette.

 • UH-sektoren samarbeider med kommunene og Statped

  • gjennom de regionale kompetansenettverkene
  • i samarbeidsforum, som er koordinert av Statsforvalteren
 • Ja.

  Kommunene og UH-sektoren kan vurdere å bruke andre kompetansemiljøer dersom de ser behov for det.

 • Ja.

  Statped vil bidra gjennom tiltak til den enkelte kommune slik at nasjonale forskjeller reduseres.

  Kommunene må, ut fra kartlagte behov, selv søke om tiltak for å dekke kompetansebehovene. Eventuelt må de vurdere interkommunalt samarbeid.

Statpeds tjenester

 • Se David Mitchells ti faktorer for å lykkes med inkluderende undervisning. 

 • Kommunene/fylkeskommunene må sikre god tilrettelegging.

  Statped har en rekke kompetansehevende tiltak blant annet for lærere. Vi vil bistå kommunene som ikke har tilstrekkelig kompetanse selv.

 • Kommunene må sikre at motiverte medarbeidere får kompetanseheving gjennom studier i UH-sektoren. Det er viktig å samle kompetanse i kompetansemiljøer.

 • Kommunene er forventet å ha grunnleggende kompetanse som inkluderer alle elever, også de som har nedsatt syn og hørsel.

 • Kommunene må søke tiltak gjennom samarbeidsforum i fylket for å heve egen grunnleggende kompetanse.

  Statped har e-læringsmoduler på statped.no. I tillegg vil vi fremdeles arbeide med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som en del av våre ordinære tjenester.

 • Kommunene må søke tiltak gjennom samarbeidsforum i fylket for å heve egen grunnleggende kompetanse.

  UH-sektoren bidrar som kompetansepartner.

 • Tema kan tas opp gjennom samarbeidsforum og nettverksmøter der Statsforvalteren, UH-sektoren og SEAD deltar.

 • Statped har som oppgave, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, å utvikle nettressurser etter behov.

  Kompetanseløftet gir mer spissede tiltak etter søknad enn generelle kompetansepakker.

Tilskuddsordning

 • I god tid før søknadsfristen (lovdata.no)kommunene

  • sette seg inn i retningslinjer for tilskuddsordningen
  • ha god dialog med partner i UH-sektoren og Statped
  • gjøre gode behovs- og kartleggingsundersøkelser
 • Kommunene får oversikt over behov og søknader gjennom samarbeidsforum. 

  Statped involveres i drøftinger i samarbeidsforum og regionale kompetansenettverk.