Tilgjengelighet og spill | www.statped.no

Digitale spill i skolen

Tilgjengelighet og spill

På denne siden finner du en oversikt over hva det er viktig å tenke på når du skal spille med elever som har sansetap, lese- og skrivevansker, behov for alternativ og supplerende kommunikasjon eller behov for å bruke alternative betjeningsløsninger.

En klar fordel med spill, og da særlig underholdningsspill, er at de er tilgjengelige for mange. Barn og unge opplever mestring i spillverden fordi de får den støtten de trenger. Det kan handle om visuell støtte, muligheten til å endre kontrollenheter, lys og lyd. Som med andre læringsressurser finnes det gode og mindre gode spill når det kommer til tilgjengelighet. Før du tar i bruk spillet i undervisningen, må du kjenne til behovene til din elev og hvilke muligheter du har for innstillinger i spillet.

Nedsatt syn og spill

For elever med nedsatt syn vil graden av synsnedsettelsen naturlig nok være avgjørende for hvordan de kan nyttiggjøre seg av spillets visuelle informasjon. For elever med blindhet eller alvorlig synssvekkelse vil mange spill være utilgjengelige, mens elever med moderat synssvekkelse ofte kan nyttiggjøre seg kommersielle spill. Før du setter i gang med spill i en klasse med en synshemmet elev er det viktig å kartlegge om alle elevene kan bruke spillet, og hvilke muligheter det er for tilpasninger i spillet. Her må du tenke på:  

  • Forstørring  
  • Fargetilpasninger 
  • Opplesning av tekst  
  • Mulighet for bruk av tastatur  

Dersom det ikke er mulig å finne et spill som også eleven med nedsatt syn kan bruke, vil ikke spill fungere som en inkluderende læringsaktivitet. Da må du finne andre aktiviteter som egner seg. Programmering med taktile verktøy vil være et godt alternativ.   

Nedsatt hørsel og spill

Elever med nedsatt hørsel kan ha like godt utbytte av et spill som elevene som ikke har nedsatt hørsel. For å få et godt utbytte er det behov for at eleven kan bruke andre sanser i tillegg til hørselssansen for å skaffe informasjon og for å kommunisere med andre. Det er ikke slik at en elev med nedsatt hørsel ikke kan nyttiggjøre seg auditiv informasjon, men det er da viktig å renske lydbildet for unødvendig lyd, som for eksempel bakgrunnsmusikk. Som lærer kan det være lurt at du har testet ulike innstillinger for lyd, så du kan veilede eleven til å tilgjengeliggjøre spillet for seg selv. 
 
Dersom dere velger spill for samarbeid er det viktig å legge til rette for at eleven kan være en likeverdig deltager. Det kan sikres ved å ikke være for mange som spiller på samme enhet og ha gode lydforhold i rommet. Elever med nedsatt hørsel kan også ha god nytte av å bruke hørselstekniske hjelpemidler, både for å få lyd direkte fra spillet og fra samarbeidspartnere.  Medelevene må være oppmerksom på å henvende seg med ansiktet mot eleven som hører dårlig, slik at eleven kan delta aktivt i dialogen. Med andre ord bør man unngå å trykke når man snakker.   
 
I ulike typer spill kan det være  mange ukjente begreper. I tillegg har ofte kommersielle spill engelsk språk.  Dette er noe du som lærer må være bevisst på, slik at du kan jobbe systematisk med begrepsinnlæring også for begrepene som finnes i spill. Det er viktig å være observant på at engelsk kan være en utfordring for elever som hører dårlig, da de kan ha problemer med å lytte ut engelske språklyder, avhengig av type hørseltap. Dette kan gi seg utslag i hvor godt de kjenner ulike engelske begreper. Kodespråk i spill kan også by på utfordringer, da elever med nedsatt hørsel i mindre grad enn andre snapper opp ord og begreper i omgivelsene sine.    

Lese- og skrivevansker og spill

Elever med lese- og skrivevansker har utfordringer med å tilegne seg kunnskap ved å lese. Når tilgangen til det de skal lære er gjemt bak skriftspråket, må en gi tilstrekkelig med lesestøtte eller finne andre alternativer til trykt tekst. Mange spill inneholder lite tekst, og i noen spill, som for eksempel  Old  Man´s  Journey, er det kun handling. I tillegg kommer bilde, video og auditive instruksjoner helt naturlig i spillverdenen. Dette er funksjoner som gir god støtte for å få tilgang til informasjon. Spill kan derfor være et godt utgangspunkt for læring for elever som strever med lesing.    

Spill i undervisningen trenger ikke å resultere i skrivearbeid. For elever med lese- og skrivevansker er det viktig at skriftspråket ikke alltid er en del av læringsaktiviteten. Spill kan fungere både i en tekst-fri læringssituasjon og for å stimulere til skrivelyst.  

Les mer om spill som litteratur og tekstproduksjon her.

Alternativ og supplerende kommunikasjon og spill

Mange barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) bruker alternative betjeningsmåter for å styre spill på for eksempel PC eller nettbrett. På spillarenaen vil elever som bruker ASK kunne delta mer aktivt og mer likestilt med jevnaldrende. De vil kunne samarbeide, reflektere og løse problemer på lik linje med medelever. 

For elever som bruker ASK, vet vi at det tar lengre tid å uttrykke seg, enn det gjør for oss som bruker talespråk. Det er derfor viktig å ta høyde for at det for noen elever er slik at hjernen er raskere enn hendene, og at de på grunn av arbeidsminnet ikke alltid er synkronisert. Når du skal lage et pedagogisk opplegg knyttet til spill er dette kunnskap som er viktig å ha med seg i den pedagogiske tilretteleggingen. Punktene under kan brukes som rettesnor i arbeidet med å tilrettelegge for elever med behov for ASK: 

  • Det kommuniseres mye under en spilløkt og elever som har behov for ASK må derfor ha tilgang på et spillvokabular. Dette spillvokabularet bør utarbeides i samarbeid med jevnaldrende som spiller.   
  • Forsikre deg om at eleven har umiddelbar tilgang til informasjonen  
  • Del informasjonen ned i mindre biter slik at eleven kan behandle informasjonen og bearbeide den 
  • Er oppgaven av en slik karakter at den krever lengre tid å løse enn det arbeidsminne tillater, gjør informasjonen tilgjengelig ved enten å skrive den ned på tavle/ark eller legg den inn på kommunikasjonshjelpemiddelet. 
  • Vær bevisst på hvilke oppgaver som presenteres og hvor mye det krever av arbeidsminnet. For eksempel vil årsak-virkning oppgaver kreve mindre enn multiple choice som igjen krever mindre enn oppgaver hvor man må produsere tekst. 
  • Dersom eleven har behov for alternative betjeningsløsninger, må spillet testes ut i forkant for å undersøke kompatibilitet. Det vil være noen spill som er enklere å bruke enn andre. Spill som brukes i klassen bør derfor vurderes opp imot eleven som har behov for ASK.  

Les mer om alternativ og supplerende komunikasjon her.

Bruk av alternative betjeningsløsninger i spill

Mange spill kan brukes med alternative betjeningsløsninger for datamaskin, nettbrett og andre spillenheter. Dette er en løsning for barn og unge med ulike former for motoriske vansker.  Motoriske vansker kan for eksempel gi seg utslag i upresise bevegelser, langsomme bevegelser, ufrivillig gjentatte bevegelser og/eller koordineringsproblemer og krever ulike løsninger. 

Noen eksempler på ulike betjeningsløsninger er spesialtastatur, spesialmus eller muse-erstatning, styreplate, hodemus, bryterstyring og stemmestyring. Hver av de alternative betjeningsløsningene kan ha ulike implikasjoner for hvordan en applikasjon eller en nettside kan betjenes. Et spill kan for eksempel ofte øyestyres dersom du kan styre spillet med mus. Når en bruker spill i undervisningen er det derfor viktig å velge spill som er kompatible med disse betjeningsløsningene og teste ut i forkant.   
  
I tillegg er det viktig å stille inn utstyret riktig. Det kan for eksempel være å sørge for at kalibreringen er god i spill som krever nøyaktighet. Det er også viktig å huske på at det å styre med øyene tar mye krefter. Det kan gjelde for andre alternative betjeningsløsninger også, avhengig av kombinasjonen med den motoriske vansken. Det vil være noen spill som er enklere å bruke enn andre. Spill som brukes i klassen bør derfor vurderes opp imot eleven som har behov for alternative betjeningsløsninger.  

Les mer om ulike motoriske vansker og betjeningsløsninger på kunnskapsbanken.net 

Gå tilbake til hovedsiden for temasiden Spill i skolen.

 

Side 3 av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!