Til hovedinnhold

Andre vansker som påvirker matematikklæring

Andre vansker

Å mestre matematikk krever mange ulike kunnskaper og ferdigheter. Dersom elever med ulike vansker ikke blir møtt med egnet tilrettelegging, er sannsynligheten stor for at de vil utvikle matematikkvansker. En del elever har mer enn én utfordring eller lærevanske. Disse strever ofte mer i matematikkfaget enn vanskene hver for seg skulle tilsi. Elever kan dessuten ha spesifikke matematikkvansker både samtidig med og uavhengig av andre læringsutfordringer.

God matematikkopplæring krever kompetanse om matematikk som fag, kartlegging, didaktikk og tilrettelegging. Her beskriver vi kort hvordan vansker på andre områder kan påvirke elevers matematikklæring, og nevner noen prinsipper for tilrettelegging som elever med disse utfordringene kan ha nytte av.

Side 2 av 13