Til hovedinnhold

Andre vansker som påvirker matematikklæring

Hukommelsesvansker

Arbeidsminnet kan beskrives som evnen til å holde på informasjon i en kort periode samtidig som informasjonen bearbeides. Langtidsminnet kan vi tenke på som kategorisert og lagret kunnskap. Noen elever har vansker med å hente frem kunnskap fra langtidsminnet. Andre strever mer med at informasjonen forsvinner før de får bearbeidet den (arbeidsminnet). Vansker med minnefunksjoner påvirker mange forhold i livet der det kreves organisering og planlegging, som problemløsning i språklige oppgaver, hoderegning og automatisering av regneoperasjoner og prosedyrer.

Prinsipper for tilrettelegging

For elever som strever med å huske kan man avhjelpe eller kompensere for vansken:

  • Å legge vekt på utforskning fremfor regning og prosedyrer kan gjøre det lettere for eleven å forstå og huske lærestoffet. Be eleven prøve ut egne løsningsmetoder i stedet for å forholde seg til ferdige løsningsprosedyrer.
  • Visuelle representasjoner som bilder, figurer og modeller kan gi bedre oversikt og hjelpe eleven med å huske de forskjellige delene av oppgaven.
  • Eleven bør lære å lage tegninger og/eller modeller når hen løser oppgaver. Dette vil hjelpe eleven å forstå og avlaste arbeidsminnet i læringsarbeidet. Tegningene eller modellene kan med fordel være svært enkle i formen.

Side 7 av 13