Til hovedinnhold

Multifunksjonshemming

Medbestemmelse

Mennesker med multifunksjonshemming har rett til medbestemmelse ut fra sine forutsetninger. Deres stemme skal også høres. Dette følger av FNs Barnekonvensjon og FN-konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne. Retten gjelder uavhengig av funksjonsevne.

Den enkeltes muligheter for å bli hørt hviler fullt og helt på at nærpersonene har personens medbestemmelse og påvirkningskraft som ambisjon. Dette er et ønske som må gjennomsyre nærpersonenes planlegging som team, og all samhandling de har med personen.

Retten til å bli hørt kan fort overses hos personer som i liten grad greier å ytre sine ønsker med tale eller andre symbolske kommunikasjonsformer. De er helt avhengig av at andre forstår og ivaretar deres interesser, ønsker og behov. Et godt hverdagsliv sikres best når oppfølgingen gjøres av nærpersoner som samarbeider som et team og som regelmessig møtes for å gjennomtenke egen praksis og for å sette livskvalitet og medbestemmelse på dagsorden.

Et kommunikasjonspass eller lignende kan være et hjelpemiddel som kan bidra til at mennesker med multifunksjonshemning kan gjøre seg forstått. På en enkel måte kan det synliggjøre uttrykksformer som i utgangspunktet er både ukonvensjonelle, subtile og vanskelige å avlese. Utviklingen av et kommunikasjonspass krever et grundig teamarbeid for å analysere og fortolke mulig meningsinnhold i ulike kroppslige uttrykk. Et kommunikasjonspass viser hvordan meninger og synspunkter uttrykkes, og brukt godt kan det et stykke på vei bidra til at retten til å bli hørt blir innfridd.

Den enkeltes opplevelse av livskvalitet vil som for alle andre avhenge av at de får mye av det de liker inn i livet sitt, - at de selv får bestemme et livsinnhold i tråd med egne interesser. Interesser er imidlertid høyst individuelle og teamet rundt den som er funksjonshemmet må gjøre et arbeid for å kartlegge interessene.

Utfoldelse og læring. Tilgang til attraktive situasjoner og aktiviteter gjør tilværelsen meningsfull og skaper betingelser for læring og kommunikasjon. Inkludering i sosiale fellesskap forenkles når interesser settes i sentrum. Ved å sette godt livsinnhold, valgmuligheter og medbestemmelse på agendaen kan pedagoger og omsorgspersoner bidra sterkt til den enkeltes opplevelse av å bli hørt og ha påvirkningskraft i eget liv.

Side 8 av 8