Til hovedinnhold

Spesialpedagogiske og språklige tjenester

Nyoppdagede kombinerte sansetap

Strakstilbudet er et lavterskeltilbud som består av samtale(r) med foreldre til barn, unge og voksne med nyoppdagete kombinerte sansetap.

Det gis informasjon og veiledning tilpasset brukernes behov og situasjon så raskt som mulig etter at sansetapet er stadfestet. Tilbudet er i første rekke rettet mot barn i første leveår, men det er likevel ingen aldersgrense.

Målet er å trygge foreldrene gjennom samtaler, informasjon, råd og veiledning slik at samspill og kommunikasjon mellom foreldre og barn etableres, opprettholdes og videreutvikles.

Barnet bør være diagnostisert fra sykehus. For å kunne gi best mulig rådgivning kan det være behov for medisinske opplysninger om diagnose, syns- og hørselsfunksjon. Informert samtykke fra foresatte er nødvendig.

Strakstilbud gis til alle foreldre/foresatte som ønsker det. Tilbudet har en familieorientert tilnærming og tilbyr hjemmebesøk innen to uker etter henvendelsen eller når foresatte er klare for det. Dersom det er aktuelt, kan Statped arrangere møteplasser for familier med babyer/småbarn.

Det gjøres avtale med familien om tid og sted og hvem som skal delta i samtalen. Samtalens innhold og forløp skal ta utgangspunkt i foreldrenes situasjon og behov. Vanligvis gjennomføres det ett til to møter. Møtene kan finne sted i hjemmet, i lokalene til andre tjenesteytere eller i Statpeds lokaler. Helsestasjonen og/eller PPT kan være med i møtene. Dersom PPT ikke deltar, avtales det med foresatte når og hvordan kommunen skal involveres. Målet er at kommunen involveres så tidlig som mulig.

For personer med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet som ikke er under opplæring, nyttes eget søknadsskjema.

Side 6 av 15