Til hovedinnhold

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

7 ting du kan gjøre i klasserommet for elever med DLD

Det er viktig å gi støtte til elever med språkforstyrrelser med en gang man oppdager at de strever med språket. Individuell hjelp tilpasset den enkelte elevs vanskebilde vil alltid være viktig.

Lærere kan også gjøre mye tilrettelegging i klasserommet som vil være gunstig for å støtte elever med språkforstyrrelser, og som også vil kunne være nyttig for alle elever. Elever med språkforstyrrelser har behov for systematisk tilrettelegging for å kunne tilegne seg kunnskap og begreper, og for å klare seg på skolen. Alle barn vil ha nytte av å arbeide med språklige aktiviteter og begrepslæring i klasserommet.

7 ting du som lærer kan gjøre i klasserommet

  1. Gi visuell støtte: Bruk bilder, praktiske eksempler, filmsnutter, ordbilder, farger, symbolsystemer, tankekart og illustrasjoner for å støtte elevenes forståelse av fagstoffet, samt begrepslæring. Elever med språkforstyrrelser har behov for å bruke både syn, hørsel og leseferdigheter for å lære nye begreper. Visuell støtte bidrar til en økt forståelse for det som gjennomgås i klasserommet

  2. Aktivere forforståelsen: Hjelp elevene med å finne frem bakgrunnskunnskapene de har om tema som gjennomgås i klasserommet. Dette vil øke forståelsen og gi elevene «mentale knagger» til å henge nytt lærestoff på. Vær bevisst hvilke forkunnskaper som kan være nyttige, for å forstå mest mulig av lærestoffet som blir presentert. VØL-skjema kan være en praktisk måte å aktivere forkunnskapene.

  3. Repetisjoner: Mange repetisjoner er nødvendig for at elever med språkforstyrrelser skal tilegne seg lærestoff (som begreper og språklige uttrykk) på en sikker og grundig måte. Repetisjonene kan med fordel gjøres på ulike måter og involvere flere sanser.

  4. Struktur og forutsigbarhet: Elever med språkforstyrrelser profitterer på struktur og forutsigbarhet i skoledagen. Du kan hjelpe dem med dette ved å for eksempel ha en tydelig innledning til hver time, der du forteller hva som skal skje i løpet av økten, og hva som kommer etterpå. Visuelle dagsplaner med fag og pauser i riktig rekkefølge, på et synlig sted i klasserommet, vil kunne være gunstig for alle elevene.

    Elever som ikke kan lese må ha en dagsplan med bilder som representerer dagens hendelser. Les mer om struktur og forutsigbarhet her.

  5. Bruke god tid: Det er viktig å ta seg god tid til å forklare for elever med språkforstyrrelser. De har gjerne behov for at man snakker i et langsommere, men fortsatt naturlig tempo. Ta deg tid til å sjekke om elevene har forstått det som er blitt forklart, ved å stille oppfølgingsspørsmål og snakke med dem. Elevene med språkforstyrrelser kan også ha behov for å bruke lenger tid på å avgi sine egne svar på både muntlige og skriftlige oppgaver. Gi dem den tiden de trenger på å svare.

  6. Tilpasse språknivå: Det er viktig å være bevisst på hvilket språklig nivå man legger seg på når man snakker med elever med språkforstyrrelser. Språket bør være enkelt, men ikke barnslig, og tilpasset elevens alder. Tenk minste felles multiplum: Hvor enkelt kan jeg forklare noe, uten å miste essensen av det jeg vil si?
  7. Bruk gode og mange eksempler: Begreper dannes over tid, og ordene får sin endelige mening ut fra den konteksten de brukes i. Jo flere og mer varierte eksempler man bruker, jo bedre blir elevenes forståelse av ordet. Visuell støtte er allerede nevnt, men noen begrep kan også presenteres på en praktisk måte. Det er viktig å utdype begrepenes mening ved å demonstrere eksempler på bruk av ordet.

Side 9 av 14