Til hovedinnhold

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

Vansker med å snakke og forstå

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (Developmental Language Disorder, DLD) er en betegnelse som brukes når barn, unge eller voksne strever med sitt eget språk uten at man kjenner grunnen til dette. Barn med språkforstyrrelser strever med å forstå hva som blir sagt, og med å uttrykke sine ideer og følelser. Utviklingsmessige språkforstyrrelser ble tidligere kalt spesifikke språkvansker.

Forskere vet ikke nøyaktig hva utviklingsmessige språkforstyrrelser skyldes, men de vet at vanskene har en arvelig komponent. Det betyr at det er større sannsynlighet for at man kan ha en språkforstyrrelse dersom noen andre i nær familie har det. Språkforstyrrelser blir oftest først synlig i barndommen og de vedvarer inn i voksen alder. Måten vanskene kommer til uttrykk endrer seg gjennom barnets utvikling, men kjernen er den samme. Språkforstyrrelser skape utfordringer i kommunikasjonen på skolen, i arbeid og i det sosiale livet.

Alle barn med språkvansker er unike, og vanskene vil arte seg forskjellig hos hvert enkelt barn. Likevel er det noen fellestrekk som går igjen, og som gjør at vi kan anta at det kan dreie seg om språkvansker.

 • Språket er forsinket sammenlignet med jevnaldrende
 • Språkvanskene er det primære problemet
 • Barnet/eleven har problemer med å forstå språk og å uttrykke se
 • Den generelle utviklingen er relativt upåvirket av språkproblemene

Usynlig vanske

Språkforstyrrelser kan forveksles med oppmerksomhetsvansker eller atferdsvansker. Det er lett å tenke at barnet eller eleven ikke følger med, ikke lytter eller er lat. Dersom eleven har uoppdagete språkforstyrrelser, går de glipp av svært mye undervisning, da skolens opplegg stort sett baserer seg på språk. Språkforstyrrelser opptrer ofte sammen med dysleksi, og elever med et slikt sammensatt vanskebilde vil også ha store problemer med lesing og skriving. Samlet sett strever elever med språkvansker ofte med skolefaglige prestasjoner.

Sosialt samspill er også ofte vanskelig for barn og elever med utviklingsmessige språkforstyrrelser. De kan streve med å delta i en samtale med jevnaldrende, og de er mer utsatt for mobbing. Språkforstyrrelser øker sårbarheten for psykiske vansker, dersom de ikke blir oppdaget.

Støtte hjelper

Språk er kjernen i all kommunikasjon. Når man strever med språk kan det føre til vansker på skolen, i sosiale settinger og i fremtidig yrkesliv. Derfor er det viktig å oppdage og identifisere barn med språkvansker så tidlig som mulig. Da kan de få tilpassede tiltak og støtte, som vil kunne hjelpe dem med å lære og utvikle seg. Spesialpedagogiske tiltak kan hjelpe barn og elever med språkforstyrrelser til å få forståelse for egne styrker og vansker, samt finne gode strategier til å mestre utfordrende situasjoner. Lærere kan støtte elever med språkforstyrrelser ved å tilpasse sin undervisning, og sette inn tiltak i klasserommet. Lærerens forståelse av vanskene har stor betydning for tilretteleggingen for disse elevene. Personer med utviklingsmessige språkforstyrrelser vil også kunne ha behov for tilrettelegging i læretiden, og på arbeidsplassen.

Har du en elev i klassen du tror kan ha språkforstyrrelser eller som du er bekymret for? Vit at din støtte og tilrettelegging kan fremme utvikling og læring.

Side 2 av 14

Begrepsavklaring

Nyere forsking og klinisk erfaring viser at dagens forståelse og definisjon av spesifikke språkvansker, har vært for snever. Dette har ført til at mange barn ikke har fått tilpasset hjelp. Spesifikke språkvansker har derfor blitt erstattet med begrepet Developmental Language Disorder (DLD).

Å vokse med DLD

Strategier for å støtte kommunikasjon med mennesker med utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) gjennom livet.

For alle aldre

 • Gi din fulle oppmerksomhet.
 • Nikke for å vise at du forstår.
 • Bruk bilder og skriftlige notater for å støtte forståelse. Snakk høyt nok.
 • Skriv klart og tydelig.

3-5 år

 • Få barnets oppmerksomhet før du snakker. Forklar betydningen av nye ord.
 • Legg til ord for at barnets setninger skal bli fullstendige.
 • Ikke si for mye på en gang

6-10 år

 • Modeller hele og grammatisk korrekte setninger.
 • Beskriv komplekse idéer ved bruk av enkelt språk.
 • Hjelp barnet med å sette sammen setninger til en historie.
 • Gi barnet god tid til å svare.

11-18 år

 • Beskriv hvordan ord er relatert til hverandre for å øke forståelse.
 • Modeller hvordan man kan bruke "selvsnakk" for å tenke igjennom eller planlegge noe.
 • Spør om du skal gi informasjon på en annen måte.
 • Oppmuntre dem til å spørre dersom de ikke forstår.

Voksne

 • Sjekk om de har forstått. Hvis ikke, gjenta og omformuler.
 • Oppsummer etter at du har gitt mye informasjon.
 • Ta deg tid til å snakke og diskutere.

Rådene er oversatt fra RADLD.ORG