Til hovedinnhold

Nevroutviklingsforstyrrelser

Eleven

Hvordan eleven opplever sin egen situasjon

For å kunne hjelpe en elev som strever med å være på skolen er det helt avgjørende å få oversikt over:

  • Hvilke områder som gjør det vanskelig/ubehagelig å møte opp og delta på skolen
  • Hvilke vansker eleven har
  • Hvilke styrker, interesser og ressurser eleven har

I dette arbeidet er det viktig å ha samtaler med eleven for å forstå hvordan eleven opplever sin hverdag.

Det er fort gjort å bli ivrig i arbeidet med å hjelpe eleven, og ikke sjelden sitter foreldre, skole og andre samarbeidspartnere i møter der de drøfter og planlegger ulike tiltak, uten at eleven er involvert. Elevens opplevelser, tanker og behov må være kjent for de som skal bistå med løsninger knyttet til skolefraværet. Eleven må forstå tiltakene og få et eierforhold til dem for at de skal kunne fungere.

I tillegg til å kartlegge elevens eventuelle faglige vansker, er det nødvendig å innhente detaljert kunnskap om andre faktorer som er ubehagelige, vanskelige eller stressende for eleven.

I de fleste tilfeller der elever strever med å møte opp og være på skolen, har de opplevd ulike former for ubehag. Ubehaget ved å være på skolen har ofte pågått en stund, har ført til høyt stressnivå og omgivelsene har ikke sett og forstått elevens situasjon. Å bli møtt med empati og aksept for sin opplevelse av situasjonen er et viktig skritt både i å bygge en relasjon til disse elevene, og i arbeidet med å hjelpe dem tilbake til skolen.

I noen tilfeller kan de første tegnene til skolefravær være synlige som tilvenningsvansker i barnehagen.

Elevens sårbarhet – hva skal det bli av meg

For elevene blir fravær fra skolen en løsning på deres problem.

Elever som blir hjemme fra skolen erfarer at de

  • unngår ubehag og/eller angst
  • slipper faglig og sosial opplevelse av nederlag
  • får synkende stressnivå og at de opplever å ha det bedre
  • vet at de går glipp av undervisning
  • opplever å være annerledes
  • blir lettere isolert fra venner og sosialt liv
  • blir bekymret for egen fremtid

Elever Statped møter, har i samtaler også fortalt om dårlig samvittighet overfor sine foreldre, idet de ser og forstår at deres fravær fra skolen er en belastning for dem.

Elevgruppen som her beskrives, ønsker i all hovedsak å være på skolen, de ønsker å lære og de ønsker å være som alle andre.

Det er viktig å poengtere at ubehaget ved å være på skolen oppleves som stort, og etter hvert blir av en slik grad at elevene ikke klarer ignorere det lenger. Ikke sjelden er dette elever som har holdt ut i flere år, og vært på skolen til tross for høyt stress og mye ubehag, og som til slutt ikke greier mer. Det er derfor ikke uvanlig at skolene i slike saker opplever at eleven ser ut til å ha det bra når de først kommer. Begrepet “masking” som betyr at barnet maskerer ubehag slik at tilstedeværelsen på skolen tilsynelatende ser grei ut, er derfor viktig å kjenne til.

Elevene har behov for stor grad av forståelse og aksept for sin sårbarhet, sine særegenheter og behov, både fra foreldre, skolens personale og fra sine medelever.

De har i tillegg behov for ulike former for tilrettelegging tilpasset sine behov og vansker, og nødvendig støtte og bistand fra kompetente voksne. Både forståelsen, aksepten og den tilpassede tilretteleggingen vil være nødvendig for at de skal kunne føle seg trygge nok til å klare å møte opp, være på skolen, delta og etter hvert også trives på skolen og i opplæringen.

Lesetips om temaet skolefravær

Elevens egne erfaringer

Foto: Gutt sitter med hodet i hendene. Colourbox/lovleah

Side 6 av 13