Til hovedinnhold

Nevroutviklingsforstyrrelser

Laget rundt eleven

Foreldrenes rolle i å hjelpe barnet sitt på skolen

For å forstå utviklingen av fraværet, er det viktig å lytte til foreldrene. De kan ofte fortelle om ulike tegn på ubehag knyttet til oppmøte på skolen, og tegnene kan i noen tilfeller ha vært synlige i flere år før eleven utvikler skolefravær.

Eksempler på hvordan barn viser tegn til ubehag

  • vondt i magen og hodet kvelden før en skoledag
  • kvalme og diare om morgenen før en skoledag
  • forsøker på ulike måter å slippe å gå på skolen
  • gråter og er fortvilet om morgenen

Foreldre forteller ofte at det er vanskelig å få barnet til å gå på skolen og at de lokker, presser og overtaler, og at de ofte må følge dem fysisk eller kjøre dem til skolen.

Situasjonen sliter på alle de involverte, både eleven selv, foreldre og søsken. De dagene eller periodene disse elevene er på skolen, kan foreldrene fortelle at mange er svært slitne etter endt skoledag. Noen må hvile, noen sovner, og mange greier ikke fulle skoledager fordi de blir for slitne.

Foreldre forteller om et betydelig økt stress i hverdagen, om skyld og skam forbundet med å ha et barn som ikke klarer å være på skolen. Noen foreldre føler seg mislykket i foreldrerollen, andre er mer fortvilet over det de opplever som for dårlig tilrettelegging og forståelse av barnets vansker og behov fra skolens side.

Mange foreldre strever med å utføre egen jobb, de kan være redde for å miste jobben grunnet stadig fravær, og ikke sjelden er en av foreldrene sykemeldt eller hjemme med ulike støtteordninger, for eksempel pleiepenger. De beskriver i mange tilfeller stor fortvilelse over situasjonen familien har havnet i, og at det er vanskelig å få hverdagen til å gå opp.

Skolens rolle

Ettersom elevens vansker med å møte opp og være på skolen blir kjent hos lærer og skolen, kan også skolepersonalet oppleve dette som svært belastende. Det kan være sårt og vanskelig for skolen, og spesielt for den enkelte lærer, å forstå hvorfor ikke eleven klarer delta i deres undervisning.
Personalet og ledelsen ved skolen kan oppleve fortvilelse, økt stress og stort ubehag ved å ha elever som utvikler alvorlig skolefravær. Skolene forteller om mange ulike tiltak som har vært forsøkt over tid, uten at eleven klarer å møte opp.

PP-tjenestens rolle

PP-tjenesten er en naturlig samarbeidspartner for skole, foreldre og elev. Når PP-tjenesten trenger bistand til elever med komplekse og sammensatte vansker, der skolefravær er en del av bildet, kan de kontakte Statped. Det er bare PP-tjenesten som kan søke om bistand på individnivå hos Statped.

Elevene som søkes inn til Statped grunnet skolefravær må ha en gyldig og oppdatert sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. I den sakkyndige vurderingen må det fremkomme hva PP-tjenesten har anbefalt av spesialundervisning, og hvordan den bør organiseres. PP-tjenesten må i sin søknad til Statped presisere tydelig hva de har forsøkt, hva som har hatt effekt og hva de trenger bistand til.

Skolefravær krever godt samarbeid mellom hjem og skole

Samarbeid mellom hjem og skole, og eventuelt med PP-tjenesten kan være krevende i alvorlige tilfeller av skolefravær. Det kan være krevende for alle parter å stå i en situasjon der en ikke opplever å lykkes, til tross for gode intensjoner og hardt arbeid over tid. Verst er det naturlig nok for eleven og foresatte som i tillegg er bekymret for tapt skolegang, og mulige konsekvenser på sikt.

Side 7 av 13