Til hovedinnhold

Tiltak og tilrettelegging for elever med utviklingshemming

Interessekartlegging – et viktig grunnlag for spesialpedagogisk tilrettelegging

Interessene våre er individuelle, og personligheten kommer til uttrykk gjennom interesser. For barn og elever med utviklingshemming er innhenting av kunnskap om interesser et viktig grunnlag for den spesialpedagogiske tilretteleggingen.

Dager fylt med interessante aktiviteter er positive på mange måter. De fremmer læring, livskvalitet, deltakelse, selvtillit og motivasjon. Dette gjelder både i barnehage og skole, og på andre arenaer. Gode fellesskap skapes best med utgangspunkt i felles interesser.

Interessekartleggingen inviterer pedagogisk personale til å være kreative når det gjelder å bruke interesser som grunnlag for å sette læringsmål og utforme de spesialpedagogiske tiltakene.

En god samtale er en samtale om det som interesserer oss. I den grad eleven har kognitive og kommunikative forutsetninger for det, snakker hen helst om det som interesserer, hører helst om det interessante, leser og skriver helst om det som vekker interesse og søker gjerne informasjon om det på egenhånd. Ut fra sine forutsetninger får eleven sine største kunnskaper og beste ferdigheter i det som interesserer. Det er ikke tilfeldig at man er relativt flink til det man er relativt flink til.

For å legge til rette for barn og elever utviklingshemming trenger vi å vite hva deres styrker er. I dette ligger mulighetsrommet.

Av og til kan det være nødvendig med ytre motivasjon når oppgaver som ikke er så attraktive skal gjennomføres. Når vi kjenner interessene vet vi også noe om hvilke attraktive aktiviteter som kan tilbys i etterkant for å gjøre det lettere.

Kartlegging av interessene er en måte å få fram personens stemme på. Dette gjelder ikke minst for de med dyp og alvorlig utviklingshemming som i liten grad mestrer tale og andre symbolske kommunikasjonsformer og dermed har vansker med å hevde sin vilje og bli hørt. Alle har imidlertid rett til medbestemmelse ut fra sine forutsetninger, det gjelder også personer med alvorligere grader av utviklingshemming.

Interessekartleggingen kan gjennomføres på ulike måter og må tilpasses personens forutsetninger. En del elever med utviklingshemming har nok lese/skriveferdigheter slik at de selv kan fylle ut et kartleggingsskjema, eller taleferdigheter nok til å bli intervjuet om sine interesser ut fra kategoriene i et kartleggingsskjema. Da kan dette verktøyet brukes: interessekartlegging for læring og trivsel. I tillegg kan det være nyttig å hente inn informasjon om hva foresatte og andre nærpersoner har erfart at vedkommende liker.

Når det gjelder elever med dyp eller alvorlig utviklingshemming/multifunksjonshemming som i liten grad har talespråk eller andre symbolske kommunikasjonsformer, må man basere seg på observasjon og innhenting av informasjon fra elevens foresatte og andre nærpersoner. Til dette kan verktøyet Multifunksjonshemming – interessekartlegging med tilhørende veileder benyttes.

I etterkant av kartleggingen lages det en sammenfatning av informasjonen man har hentet inn fra nærpersonene. Sammenfatningen er et viktig dokument som forteller om elevens sterke sider, hva som motiverer og hva som fremmer trivsel og lærelyst. Dette er en nyttig idébank for hva den spesialpedagogiske tilretteleggingen kan ta utgangspunkt i.

Side 5 av 10

Interessekartlegging for læring og trivsel

Er et viktig grunnlag for spesialpedagogisk tilrettelegging.
Last ned skjema.