Til hovedinnhold

Hvem gjør hva på ASK-området

Kommunale tjenester

Ulike instanser på kommunaltnivå kan være aktuelle samarbeidspartnere og tjenesteytere for personer med behov for ASK. Kompetansen i kommunens hjelpeapparat vil være avgjørende for hva kommunen kan bidra med. Omfanget av, og innholdet i tjenestene vil variere ut fra utfordringene som personen har.

Kommunal helsetjeneste

Helsestasjonen kan bidra med kartlegging og grunnleggende undersøkelser på det medisinske området. Helsestasjon for barn 0-5 år gjennomfører generelle helseundersøkelser som systematisk observasjon av kommunikasjon, språkforståelse og talespråk. De henviser barn til videre språkutredning dersom det er mistanke om forsinket språkutvikling.

Fastlege

Fastlegen kan bidra med kartlegging og grunnleggende undersøkelser på det medisinske området, samt henvise til spesialisthelsetjenesten.

Kommunal fysioterapi

Alle kommuner skal ha en kommunal fysioterapitjeneste. De er ofte samarbeidspart når man skal vurdere personens motoriske forutsetninger for å betjene en kommunikasjonsløsning.

Kommunal ergoterapi

Ergoterapeuter kartlegger og vurderer personens forutsetninger og muligheter for å utføre og delta i dagliglivets aktiviteter. Kognisjon, syn/hørsel, motorikk, personlige interesser og ressurser rundt den enkelte er viktige forutsetninger for å mestre og delta. Kommunal ergoterapeut bistår og samarbeider om valg av kommunikasjonsmetode, betjenings- og kommunikasjonsløsning. Er ofte kontaktperson mot NAV hjelpemiddelsentral om søknad og tilpassing/bruk av hjelpemidlet.

Rehabilitering i kommunen

Ved en ervervet skade kan det være behov for kognitiv og/eller fysisk rehabilitering, for å kunne oppnå best mulig funksjonsevne, også knyttet til kommunikasjon.

Barnehage, skole og voksenopplæring

Barnehage og skole/voksenopplæring har ansvaret for å gi barnet/eleven opplæring i bruk av sin kommunikasjonsform. Dersom barnehagen eller skolen/voksenopplæringen ikke har kompetanse på ASK, må de søke støtte fra PP-tjenesten i kommunen.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Alle kommuner og fylkeskommuner har en PP-tjeneste. De hjelper skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. De gjennomfører i tillegg kartlegging og utredning, og utarbeider sakkyndig vurdering der det er behov for det.

Side 2 av 8

 

 

Oversikt over hjelpeapparatet

Her finner du en oversikt over hvem som gjør hva når det kommer til hjelpemidler og tjenester for personer som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Ofte vil personer med behov for ASK ha behov for støtte fra fagpersoner fra flere sektorer, og fra flere nivå, gjerne samtidig. Her er målet å gi en oversikt over hvor du kan søke hjelp og hvem som gjør hva.

Personer med behov for ASK har lite eller Ikke noe talespråk. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere. Hjelpemidler er definert som kommunikasjonshjelpemidler, og tjenester som kartlegging, utredning, rådgivning, veiledning og liknende.