Til hovedinnhold

Hvem gjør hva på ASK-området

Oppfølging og videreutvikling

Når det er gjort en grundig kartlegging, valgt et egnet hjelpemiddel og en er kommet i gang med tiltakene, så vil det alltid være behov for å se på hvordan man kan videreutvikle personen sine kommunikative- og språklige ferdigheter.

Teamarbeid

Vi anbefaler at det opprettes et ASK-team i arbeidslaget rundt personen som skal bruke ASK. Dette teamet bør møtes jevnlig, og må koordineres av en kommunal instans. Dette bør helst være noen som har jevnlig kontakt med personen som bruker ASK. Foreldre og pårørende bør ha en plass i dette teamet.

Teamet bør lage en kommunikasjonsplan som sikrer oppfølging av ASK-intervensjonen, opplæring av både personen selv og kommunikasjonspartnere, samt avklarer hvem som har ansvar for å følge opp avtalte tiltak til hvilken tid. Planen bør også beskrive behovet for tid til å utvikle kompetanse hos kommunikasjonspartnere.

Alle kommunikasjonshjelpemidler krever jevnlig oppdatering for å sikre tilgang til et adekvat ordforråd som gjør at personen kan delta i samtale med jevnaldrende og voksne.

Både papirbaserte og elektroniske kommunikasjonshjelpemidler vil kreve oppfølging med programmering og tilrettelegging for nye ord som brukes i aktiviteter og opplæring.

Opplæring

Å lære å kommunisere på en annen måte enn med tale, krever god ASK- kompetanse hos de som skal lære personen dette. Det er barnehage- og skoleeier som er opplæringsansvarlige i kommunen. De har ansvar for å ha tilstrekkelig kompetanse til at barn og elever med behov for ASK både får bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler. I samarbeid med PPT har de ansvar for at personen får nødvendig opplæring i bruk av ASK

Kommunikasjon gjennom skriftspråk

Opplæring i lesing og skriving skal alltid inngå som et tiltak i en ASK-oppfølging. Personer som lærer seg å skrive, vil få nærmest ubegrensede muligheter til å kommunisere selvstendig.

Revurderinger

I oppfølging av kommunikasjonsløsninger vil det være behov for å gjøre både reutredninger og revurderinger med jevnlige mellomrom.

Personen utvikler seg og lærer seg nye språklige og motoriske ferdigheter, og kan da ha behov for nye utredninger, både rundt språklige ferdigheter, kommunikasjonsløsninger og betjeningsformer.

I noen tilfeller vil det også være behov for nye tjenester.

Side 6 av 8

Planarbeid

Planen bør også beskrive behovet for tid til å utvikle kompetanse hos kommunikasjonspartnere. Eksempel på en slik plan finner du her: Planarbeid for oppfølging av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) | statped.no