Til hovedinnhold

Diamanten skole for elever med døvblindhet

Diamanten skole for elever med døvblindhet er en grunnskole og videregående skole for elever med medfødt døvblindhet. Skolen har skolefritidsordning som følger skoletidsplanen.

Skolens tilbud er for elever i grunn- og videregående skole som på grunn av sin medfødte døvblindhet har behov for taktil tilnærming i sin opplæring. Elevene får undervisning i og på ulike alternative og supplerende kommunikasjonsformer.

Når læring blir taktil

Når læring blir taktil

På Diamanten skole i Oslo er utgangspunktet for pedagogikk og læring annerledes.

Om døvblindhet

Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming.

Døvblindhet innebærer store utfordringer med:

 • Det sosiale samspillet og kommunikasjon
 • Enhver form for informasjonstilegnelse
 • Orientering, fri bevegelse og mobilitet

Vi skiller ofte mellom det vi kaller medfødt døvblindhet og ervervet døvblindhet. Vi sier at en person har medfødt døvblindhet når den kombinerte syns- og hørselsnedsettelsen er til stede ved fødselen eller inntrer så tidlig i livet at grunnleggende kommunikasjon ikke er utviklet. Medfødt døvblindhet innebærer at kommunikasjon, forståelse av omverden og det å bevege seg fritt omkring som oftest utvikles gjennom å ta i bruk berørings- og bevegelsessansene i tillegg til eventuell syns- og hørselsrest.

Barn med døvblindhet lærer ikke kun gjennom visuell observasjon og imitasjon, og naturlig modellæring slik som seende hørende barn. Den taktile nærsansen benyttes i en nær og tett relasjon for å kunne lære av andre mennesker. Gjennom den kroppslige taktile modaliteten som er multimodal, utvikles læring og kommunikasjon gjennom et kroppslig taktilt samspill med andre.

Disse uttrykkene er personlige og har lav lesbarhet, noe som vil si at de er vanskelige å oppfatte og forstå for andre. Høyt spesialisert kompetanse er en forutsetning for å se, oppfatte og forstå barnets språklige uttrykk.

Skolen bruker videoanalyse for å finne frem til meningen og derav betydningen av barnets egenproduserte gester og egen stemme.

Se video om når læring blir taktil:

Tilrettelegging i opplæringen

Innholdet i undervisningen omfatter tidlig- og høyt spesialisert intervensjon med vekt på utvikling av kommunikasjon, muligheter til å få tilgang til informasjon, fri bevegelse, orientering og mobilitet. Undervisningen er tilrettelagt med tanke på:

 • Tilrettelegging av det sosiale og fysiske miljøet
 • Et profesjonelt læringsmiljø som kan fange opp elevens lavt lesbare uttrykk, bekrefte og være nysgjerrig på elevens vilje, intensjon, tanker, følelser og meninger. Dette for å styrke elevens opplevelse av seg selv, med egen handlekraft som kan påvirke sine omgivelser. Dette er barnets stemme
 • Opplæring i dagliglivets ferdigheter (ADL) og utvikle selvstendighet
 • Førbegynnende lese- og skriveopplæring, spatial forståelse av antall, rom og form
 • Lese- og skriveopplæring som er tilpasset sansetapet (to-håndsalfabet, punktskrift)
 • Undervisning som legger vekt på lek, samspill, utforsking og hengivenhet som utvikler kommunikasjon som er basert på elevens iboende uttrykk og forutsetninger
 • Kroppslig, taktil nærhet og posisjonering som gir muligheter for kommunikasjon. På den måten kan eleven kjenne, oppfatte og forstå den andres nærvær og intensjon og få tilgang til gode utviklings- og læringsbetingelser.

Les mer om

Kombinerte sansetap, aktivitet og deltakelse:

Søknader

Søknad til Diamanten skole

Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i kommunene sender søknad til Diamanten skole for elever med døvblindhet. Sakkyndig vurdering fra PPT vedlegges søknaden om skoleplass.

Søknadsskjemaer

 • Fyll ut på PC med docx
 • Skriv ut og fyll ut for hånd med pdf

Utfylt søknadskjema sender med post til:

Statped postmottak, Postboks 113, 3081 HOLMESTRAND

Heltidsopplæring

Bokmål: docx pdf

Nynorsk: docx pdf

SFO/AKS/ Særskilt tilsyn

Bokmål: docx pdf

Nynorsk: docx pdf

Kontaktinformasjon

Adresse

Vetlandsveien 79, 0685 Oslo

Postadresse

Diamanten skole for elever med døvblindhet
Statped Postmottak
Postboks 113
3081 Holmestrand

Telefon

484 05 390 / 484 05 956 Felles tlf.nr til Statped: 02196

Hvem kan søke?

Tilbudet kan gis til elever i Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet.

Læreplan

Skolen tar utgangspunkt i de ordinære læreplanene i Fagfornyelsen. Det utarbeides individuelle opplæringsplaner (IOP) når en elev har fått vedtak om spesialundervisning.