Til hovedinnhold

Ervervet hjerneskade i skolen

Skolen som rehabiliteringsarena

Skolen er en viktig rehabiliteringsarena for eleven. I tillegg til å oppleve seg inkludert og ha sosialt samvær med venner, skal eleven trene seg opp igjen etter skaden.

Eleven skal trene opp evne til læring generelt, kognitive funksjoner spesielt, og legge grunnlag på nytt for mestring i en ny hverdag.

Fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, med flere kan gjennomføre opptrening/rehabilitering i skolehverdagen hvis det er hensiktsmessig. For eksempel kan fysioterapi foregå i gymtimene, logoped kan jobbe med kommunikasjon og spisevansker, ergoterapeut kan tilpasse sittestilling/arbeidsplass.

Det er ofte og som regel behov for tilpasninger i skolehverdagen etter en skade.

Tilpasninger kan også være praktiske ting som ekstra sett med bøker, men det er som regel også behov for å endre måten å lære på, og man må ofte ta valg som å redusere fag på grunn av lærevansker og endringer i kognitiv og motorisk funksjon.

Ofte blir eleven veldig sliten i hodet (hjernen) av å tenke og anstrenge seg, og kapasiteten er redusert. Press og krav må ofte reduseres.

Skolen har ansvar for at eleven skal nå sine opplæringsmål i henhold til Kunnskapsløftet, men disse kan reduseres og individualiseres. Da må imidlertid PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) vurdere og skrive en eventuell sakkyndig vurdering. Sakkyndig vurdering må evalueres jevnlig, da funksjon til eleven kan være i stadig endring.

Alle har rett til tilpasset opplæring ifølge Opplæringsloven § 1-3.Ulike tiltak kan settes inn fra skolens side, men dette må som nevnt individualiseres, og tilpasses den enkelte elev i samarbeid med fagpersoner, PPT, eleven, og foresatte. Foresatte kan ellers ha en direkte dialog og henvise til PPT.

Side 2 av 7