Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Statped vil være en viktig ressurs i kompetanseløftet, både lokalt og nasjonalt, og skal bidra til kompetansebygging i spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Kompetanseløftet skal bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse tett på barn og elever for å kunne gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Samtidig skal oppgavene til Statped bli tydeligere og mer spisset for barn med varige og omfattende behov.

Målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene.

Kompetanseløftet startet høsten 2020 og skal vare i fem år der Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret.

I femårsperioden skal offentlige og private barnehage- og skoleeier opparbeide seg nødvendig kompetanse for å ivareta barn og elever med behov for tilrettelegging mens Statped bistår med kompetansebygging på feltet.

Hoveddelen av kompetanseløftet vil inngå i felles tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling.

Tilskuddsordning for lokal kompetansebygging

Denne ordningen er en støtte til kollektiv kompetanseutvikling i barnehager og skoler. Dette skal gjennomføres gjennom partnerskap med universitet eller høyskole. Det er de lokale behovene som legges til grunn for prioritering av kompetansetiltak som settes i gang.

Vår rolle

◾️Statped skal være en kompetansepart og drøftingspart i regionale nettverk og i samarbeidsfora i regional og desentralisert ordning.

◾️Statped kan være med i prosesser der det drøftes kompetansebehov eller tiltak for å heve kompetansen.

◾️Etter avtale med partnerskapet kan Statped planlegge og gjennomføre prioriterte kompetansehevingstiltak. Det er universitet og høgskolenes ansvar å trekke inn Statped i kompetansetiltakene der det er nødvendig.

UH-sektor

Statped skal bidra med kompetanse og erfaring inn i UH-sektor.

Vår rolle

◾️Statped skal delta i HVL’s nettverk med universiteter og høyskoler.

◾️Statped skal være en kompetansepart og drøftingspart i nettverk der nettverkenes kompetansebehov eller tiltak for å heve kompetansen vurderes.

◾️Etter avtale med nettverkene skal Statped planlegge og gjennomføre kompetansehevingstiltak.

Ressurser og verktøy

På statped.no finner dere flere ressurser og verktøy innen spesialpedagogikk og inkluderende praksis. I tillegg er Statped i ferd med å kartlegge nettressurser som eksisterer på feltet sammen med Utdanningsdirektoratet og på bakgrunn av det, vurdere behov for utvikling av nye ressurser.

Kompetanseløftet

Statped

– Slik skal Statped bidra i de neste fem årene, forteller Marit Elin Eide, regiondirektør i Statped.

Statpeds oppdrag

Indre Østfold kommune

– Vi behøver et stort løft der Statped ikke lenger skal ivareta elevgrupper, sier Nicolai Aas, assisterende seksjonsleder for skole. 

Kommunens behov

Kunnskapsdepartementet

– Det er viktig å gjøre dette over tid, slik at vi minimerer risikoen, sier statssekretær Anja Johansen.

KDs forventinger

Spør om kompetanseløftet

Har du spørsmål om vår rolle i kompetanseløftet eller ønsker å drøfte kompetansebehov eller mulige tiltak?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!