Til hovedinnhold

Tiltak og tilrettelegging ved lese- og skrivevansker

I barnehagealder

God leseferdighet legger vi grunnlaget for allerede i førskolealder. Da er det langt på vei mulig å forebygge at barn utvikler lese- og skrivevansker.

Barns språkinnlæring er lettest å påvirke når de er mellom halvannet og tre år. Barnehagen har en unik rolle som forebyggende arena for barn som er i risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Tidlig hjelp er god hjelp.

Ordforråd

Det er klar sammenheng mellom ordforråd i førskolealder og leseferdighet senere i livet. Barn som har et avgrenset ordforråd før skolestart, er ofte svake lesere gjennom hele grunnskolen, mens barn som har et rikt ordforråd, stadig øker forspranget til de svake leserne.

Systematisk arbeid med begrepslæring er derfor god tilrettelegging for barn i risikogruppa. Læringsressursene Grip omgrepa (akademika.no) og En veileder om begrepslæring – en strukturert undervisningsmodell viser hvordan vi jobber med begreper i barnehagen.

Lesemiljø

Språk- og leseferdighet ved skolestart henger i stor grad sammen med det lesemiljøet barnet har vokst opp i. Jo større rolle bøker har i førskolebarnets liv, jo bedre forberedt er barnet på å lære å lese når det begynner på skolen. Start derfor med høytlesing før barnet begynner å snakke, og les for barnet hver dag. På lesesenteret.no kan du lese mer om høytlesing som språkstimulerende aktivitet.

Språklig bevissthet

Barn som er i risiko for å utvikle lese- og skrivevansker, strever ofte med formsiden i språket. De har for eksempel vansker med å rime, klappe stavinger og lytte ut lyder i ord. Systematisk arbeid med å styrke språklig bevissthet hos barn er derfor svært viktig for å forebygge lese- og skrivevansker. Eksempel på gode læringsressurser er

Side 2 av 11