Til hovedinnhold

Tiltak og tilrettelegging ved lese- og skrivevansker

God tilrettelegging er viktig for at mennesker med lese og skrivevansker skal fungerer godt i utdanning og arbeid.

En rekke ulike forhold vil være med på å avgjøre hva som er gode tiltak for elever med lese- og skrivevansker.

Det er derfor viktig at man alltid gjør en helhetlig vurdering av en elev sine styrker og utfordringer når tiltak skal utformes. Lærere som skal arbeide med å heve elevers lese- og skriveferdigheter må ha god kjennskap til den typiske utviklingen og hva som skjer når en elev sine ferdigheter ikke utvikler seg som forventet.

Å vite hvor en elev befinner seg i lese- og skriveutviklingen er en viktig forutsetning for å finne riktige tiltak. Generelt vil elever med lese- og skrivevansker ha behov for tett støtte og eksplisitt hjelp fra lærer i arbeidet med å utvikle sine lese- og skriveferdigheter. Det er også viktig å tilrettelegge for utprøving og bruk av digitale hjelpemidler som kan kompensere for vanskene med lesing og skriving.