Til hovedinnhold

Andre vansker som påvirker matematikklæring

Synsvansker

Matematikk er et fag som har mange visuelle komponenter. En god del læringsaktiviteter bygger på visuelle inntrykk og praktiske handlinger (for eksempel å orientere seg i terrenget med kart og kompass). Elever med sterkt nedsatt syn har et annet erfaringsgrunnlag enn normalseende, og kompenserer ved å bruke hørselen og berøringssansene mer aktivt i læringen. Det gjør at de husker bilder og former på en annen måte, og dette kan gjøre det vanskelig å snakke med normalseende om matematisk problemløsning og resonnering.

I tillegg forutsetter måloppnåelse i matematikkfaget ofte at eleven kan beskrive eller vurdere visuelle objekter. Elever med sterkt nedsatt syn har derfor behov for omfattende tilrettelegging for å nå flere av kompetansemålene.

Prinsipper for tilrettelegging

  • Snakk med eleven om det som skjer i aktiviteter og sosiale situasjoner.
  • Finn ut hva som er hensikten med læringsmålene, og juster og tilpass dem for den synshemmede.
  • Sørg for at læremateriellet er tilpasset elevens nedsatte syn og utfordringer med rom og retning.
  • Dersom eleven har noe syn, er det viktig å sikre godt og riktig lys i arbeidssituasjonen.
  • Dersom eleven er sterkt svaksynt eller blind, må skolen sørge for taktile representasjoner og muligheter til å gjøre matematiske erfaringer ved bruk av andre sanser enn synet. Ett eksempel på dette kan være aktiv bruk av bevegelse som hjelp til å lære inn matematiske begreper som handler om størrelser, plassering med mer.
  • Bruk alternative tilnærminger til oppgaver når det er nødvendig for at eleven kan få vise hva den kan og forstår.
  • Sørg for tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevens kompetanse innenfor de ulike temaene i matematikken.

Mer informasjon om syn finner du på våre nettsider.

Side 12 av 13