Til hovedinnhold

Nevroutviklingsforstyrrelser

Forebygge skolefravær

Overgang mellom barnehage og skole

Mål - overføring av informasjon

Barn som utvikler skolefravær har ofte hatt utfordringer allerede i barnehagen. Det er derfor viktig at skolen får kunnskap om barnet i forkant av skolestart og tilrettelegger fra første skoledag.

Mange kommuner har laget samarbeidsrutiner for barnehage og skole for å sikre god skolestart. For noen av skolestarterne er ikke de faste rutinene nok. Noen barn har hatt ulike utfordringer og vist tegn på høyt stressnivå allerede i barnehagen. Blir det ikke tilrettelagt adekvat for disse barna fra skolestart, kan de stå i fare for å utvikle skolefravær senere i skoleløpet.

I barnehagen har de gjerne vist en eller flere av atferdsbeskrivelsene

 • rigiditet
 • reguleringsvansker
 • sosiale vansker
 • sensoriske vansker
 • vansker med overganger
 • generell utrygghet og vegringsatferd
 • hyperaktivitet eller passivitet
 • forsinkelser knyttet til språk, motorikk og lek

Hvis det ikke blir tilrettelagt tilstrekkelig på skolen vil det med høy sannsynlighet skape utfordringer for barnet når det gjelder læring og sosiale relasjoner. Derfor er det viktig at barnehagen gir informasjon til skolen om barnets

 • interesser og styrker
 • utfordringer
 • tilrettelegging og tiltak
 • hvilke tiltak som har fungert
 • foreldrenes opplevelse av barnet

Dersom foreldre har rapportert om vansker med å få barnet i barnehagen, bør man være ekstra oppmerksom og ta dette alvorlig.

I tilfeller der barnehagelærere opplever at foreldre ikke ønsker at skolen skal få informasjon om barnet, bør barnehagelæreren oppfordre foreldre til å være åpne om barnets behov. Det er sjeldent til barnets beste å starte med blanke ark. Utfordringene barnehagen har observert blir sjelden borte over sommeren. I tillegg har skolen høyere krav til selvstendighet og egenledelse. Dersom skolen skal sette inn tiltak som krever ressurser, er det viktig at skolen vet om dette i god tid før skolestart. Har barnet hatt spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, vil det være en viktig støtte om denne kan følge barnet over i skolen og overlappe med de nye pedagogene. På denne måten kan informasjon overføres direkte, samtidig som det vil ivareta det relasjonelle. Det er lettere å fjerne unødvendige tiltak enn å legge til tiltak etter at skolen er i gang.

I forkant av skolestart

Den første perioden på skolen bør være planlagt på detaljnivå for elevene dette gjelder. Før skolestart bør eleven bli kjent med skoleveien og skolegården. For noen barn bør dette arbeidet startes allerede på våren i forkant av 1. trinn. Barnet bør komme i samme klasse som andre barn han/hun er trygg på fra før av. Barnet bør få møte kontaktlærer og andre relevante voksne i forkant. Barnet kan ha behov for å venne seg til skolebygget og klasserommet. Mange barn vil også trenge informasjon detaljer i forkant av oppstart på skolen, for eksempel:

 • Hvor skal jeg sitte i klasserommet?
 • Hvilken garderobeplass skal jeg ha?
 • Hvor er toalettene?
 • Hvor er grupperommet (barn som har behov for pauser i løpet av skoledagen eller arbeid i mindre grupper bør se grupperommet)
 • Å gå rundt i skolebygget for å venne seg til lukter, lyder og lys

Det bør lages en detaljert plan for de første skoledagene med utgangspunkt i de 7 H-ene:

 1. Hva skal jeg gjøre?
 2. Hvordan skal jeg gjøre det?
 3. Hvor skal jeg være?
 4. Hvem skal jeg være sammen med?
 5. Hvorfor skal jeg gjøre det?
 6. Hvor lenge skal jeg holde på?
 7. Hva skal jeg gjøre etterpå?

Hvis den opprinnelige planen ikke fungerer, er det nødvendig å ha en alternativ plan.

Fungerer tiltakene skolen har planlagt må disse fortsette under skoleåret. Før man vurderer å fjerne tiltak, må dette drøftes nøye med alle involverte. Statped erfarer at disse barna har bedre forutsetninger for å trives og lære når tiltakene blir opprettholdt utover i skoleløpet.

Etter ferier, og for noen også etter helger, vil mange ha behov for ekstra forberedelser.

 Ta foreldrenes bekymring på alvor

Skolen bør oppfordre og trygge foreldrene på at de bør melde fra om barnet viser mistrivsel eller atferdsendringer hjemme. Faresignaler kan være at barnet ikke ønsker å gå på skolen om morgenen eller rapporterer om fysisk ubehag. Det kan være at barnet ikke viser samme atferd når han/hun først har kommet seg på skolen. Det er derfor viktig å ta foreldres bekymring på alvor med en gang.

Side 5 av 13