Til hovedinnhold

Hvem gjør hva på ASK-området

Her finner du en oversikt over hvem som gjør hva når det kommer til hjelpemidler og tjenester for personer som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Oversikt for deg som er ansatt i PPT, barnehage eller skole/voksenopplæring, og som har- eller skal ha ansvar for personer med behov for ASK. Personer med behov for ASK har lite eller Ikke noe talespråk. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere. Hjelpemidler er definert som kommunikasjonshjelpemidler, og tjenester som kartlegging, utredning, rådgivning, veiledning og liknende.

Oversikten er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, i samarbeid med representanter fra habiliteringstjenesten og NAV hjelpemiddelsentral.

Kommunale tjenester

Ulike instanser på kommunaltnivå kan være aktuelle samarbeidspartnere og tjenesteytere for personer med behov for ASK. Kompetansen i kommunens hjelpeapparat vil være avgjørende for hva kommunen kan bidra med. Omfanget av, og innholdet i tjenestene vil variere ut fra utfordringene som personen har.

Kommunal helsetjeneste

Helsestasjonen kan bidra med kartlegging og grunnleggende undersøkelser på det medisinske området. Helsestasjon for barn 0-5 år gjennomfører generelle helseundersøkelser som systematisk observasjon av kommunikasjon, språkforståelse og talespråk. De henviser barn til videre språkutredning dersom det er mistanke om forsinket språkutvikling.

Fastlege

Fastlegen kan bidra med kartlegging og grunnleggende undersøkelser på det medisinske området, samt henvise til spesialisthelsetjenesten.

Kommunal fysioterapi

Alle kommuner skal ha en kommunal fysioterapitjeneste. De er ofte samarbeidspart når man skal vurdere personens motoriske forutsetninger for å betjene en kommunikasjonsløsning.

Kommunal ergoterapi

Ergoterapeuter kartlegger og vurderer personens forutsetninger og muligheter for å utføre og delta i dagliglivets aktiviteter. Kognisjon, syn/hørsel, motorikk, personlige interesser og ressurser rundt den enkelte er viktige forutsetninger for å mestre og delta. Kommunal ergoterapeut bistår og samarbeider om valg av kommunikasjonsmetode, betjenings- og kommunikasjonsløsning. Er ofte kontaktperson mot NAV hjelpemiddelsentral om søknad og tilpassing/bruk av hjelpemidlet.

Rehabilitering i kommunen

Ved en ervervet skade kan det være behov for kognitiv og/eller fysisk rehabilitering, for å kunne oppnå best mulig funksjonsevne, også knyttet til kommunikasjon.

Barnehage, skole og voksenopplæring

Barnehage og skole/voksenopplæring har ansvaret for å gi barnet/eleven opplæring i bruk av sin kommunikasjonsform. Dersom barnehagen eller skolen/voksenopplæringen ikke har kompetanse på ASK, må de søke støtte fra PP-tjenesten i kommunen.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Alle kommuner og fylkeskommuner har en PP-tjeneste. De hjelper skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. De gjennomfører i tillegg kartlegging og utredning, og utarbeider sakkyndig vurdering der det er behov for det.

 

 

Oversikt over hjelpeapparatet

Her finner du en oversikt over hvem som gjør hva når det kommer til hjelpemidler og tjenester for personer som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Ofte vil personer med behov for ASK ha behov for støtte fra fagpersoner fra flere sektorer, og fra flere nivå, gjerne samtidig. Her er målet å gi en oversikt over hvor du kan søke hjelp og hvem som gjør hva.

Personer med behov for ASK har lite eller Ikke noe talespråk. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere. Hjelpemidler er definert som kommunikasjonshjelpemidler, og tjenester som kartlegging, utredning, rådgivning, veiledning og liknende.

Regionalt og statlig hjelpeapparat

NAV Hjelpemiddelsentral

NAV Hjelpemiddelsentral er en statlig etat med fylkesvise tjenester innenfor hjelpemidler og tilrettelegging. Hjelpemiddelsentralen formidler hjelpemidler og er et ressurs- og kompetansesenter for brukere, kommuner og andre samarbeidspartnere. NAV hjelpemiddelsentral sine tjenester er tilgjengelig for mennesker i alle aldersgrupper. NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for tildeling av hjelpemidler knyttet til ASK. I tillegg til å tildele hjelpemidler, bistår NAV Hjelpemiddelsentral kommuner, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere med rådgivning, veiledning, opplæring og tilrettelegging av tekniske forhold knyttet til kommunikasjons(hjelpe)midlene.

Habiliteringstjenesten

Habiliteringstjenesten er en del av sykehussystemet i Norge, og er organisert regionalt. Habiliteringstjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten.

Habiliteringstjenesten yter tjenester til barn og voksne som har medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse og/eller utviklingsforsinkelser/utviklingsforstyrrelser. Mange har behov for ASK, og habiliteringstjenesten kan bistå med veiledning til kommuner på dette området.

Statped

Statped er en statlig støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped er et direktorat under Kunnskapsdepartementet og skal bidra til at sektormål for barnehage og grunnopplæringen blir nådd. Statped skal støtte PP-tjenesten når de selv ikke har tilstrekkelig kompetanse. PPT kan søke om bistand fra Statped for å øke kompetansen kommunalt og fylkeskommunalt på ASK.

Slik kommer du i kontakt med hjelpetjenestene

Fysio- og ergoterapi

Personer med behov for bistand fra fysioterapeut kan oppsøke fysioterapeut direkte. Det er en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

PPT

En henvisning til PPT kan sendes via barnehage/skole eller helsestasjon. Foresatte kan henvende seg direkte til PPT. Barnehage/skole eller helsestasjon kan bistå med kontaktinformasjon til PPT.

Logoped

Les mer om hvordan du søker tjenester fra logoped (Helsenorge.no)

NAV hjelpemiddelsentral

Alle som har behov for det, kan søke om hjelp til vurdering og utprøving av kommunikasjonshjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral.

Du kan også søke om et bestemt hjelpemiddel. Det er foresatte som signerer søknad til NAV hjelpemiddelsentral. Kommunen kan bistå foresatte med å skrive søknaden. Søknadsskjema finner du her (nav.no)

NAV hjelpemiddelsentral har også utviklet en veiledning som du kan bruke når du har behov for et kommunikasjonshjelpemiddel og trenger å finne riktig skjema. Skjemaet finner du her (kunnskapsbanken.no)

Dersom du er usikker, kan du ta kontakt med NAV hjelpemiddelsentralen i din region for å få veiledning.

viser de ulike aktørene

Habilitering

Henvisning til spesialisthelsetjenesten kommer vanligvis fra fastlege. I tillegg kan det komme henvendelser via barneklinikk eller andre avdelinger i sykehuset. Det vil ofte være aktuelt å samarbeide med fastlegen hvis man ønsker bistand fra habiliteringstjenesten. Les mer i prioriteringsveilederen for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten (helsedirektoratet.no)

Statped

Statped skal bistå kommuner og fylkeskommuner ved å gi likeverdige spesialpedagogiske tjenester i hele landet. Det er Pedagogisk-psykologisk tjeneste søker på vegne av kommuner/fylkeskommuner.

Lovverk og rettigheter for ASK brukere

Lovverk og føringer for opplæringssektoren

Lovverk og føringer for forvaltning av hjelpemidler

Lovverk og føringer for spesialisthelsetjenesten

Oppfølging og videreutvikling

Når det er gjort en grundig kartlegging, valgt et egnet hjelpemiddel og en er kommet i gang med tiltakene, så vil det alltid være behov for å se på hvordan man kan videreutvikle personen sine kommunikative- og språklige ferdigheter.

Teamarbeid

Vi anbefaler at det opprettes et ASK-team i arbeidslaget rundt personen som skal bruke ASK. Dette teamet bør møtes jevnlig, og må koordineres av en kommunal instans. Dette bør helst være noen som har jevnlig kontakt med personen som bruker ASK. Foreldre og pårørende bør ha en plass i dette teamet.

Teamet bør lage en kommunikasjonsplan som sikrer oppfølging av ASK-intervensjonen, opplæring av både personen selv og kommunikasjonspartnere, samt avklarer hvem som har ansvar for å følge opp avtalte tiltak til hvilken tid. Planen bør også beskrive behovet for tid til å utvikle kompetanse hos kommunikasjonspartnere.

Alle kommunikasjonshjelpemidler krever jevnlig oppdatering for å sikre tilgang til et adekvat ordforråd som gjør at personen kan delta i samtale med jevnaldrende og voksne.

Både papirbaserte og elektroniske kommunikasjonshjelpemidler vil kreve oppfølging med programmering og tilrettelegging for nye ord som brukes i aktiviteter og opplæring.

Opplæring

Å lære å kommunisere på en annen måte enn med tale, krever god ASK- kompetanse hos de som skal lære personen dette. Det er barnehage- og skoleeier som er opplæringsansvarlige i kommunen. De har ansvar for å ha tilstrekkelig kompetanse til at barn og elever med behov for ASK både får bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler. I samarbeid med PPT har de ansvar for at personen får nødvendig opplæring i bruk av ASK

Kommunikasjon gjennom skriftspråk

Opplæring i lesing og skriving skal alltid inngå som et tiltak i en ASK-oppfølging. Personer som lærer seg å skrive, vil få nærmest ubegrensede muligheter til å kommunisere selvstendig.

Revurderinger

I oppfølging av kommunikasjonsløsninger vil det være behov for å gjøre både reutredninger og revurderinger med jevnlige mellomrom.

Personen utvikler seg og lærer seg nye språklige og motoriske ferdigheter, og kan da ha behov for nye utredninger, både rundt språklige ferdigheter, kommunikasjonsløsninger og betjeningsformer.

I noen tilfeller vil det også være behov for nye tjenester.

Planarbeid

Planen bør også beskrive behovet for tid til å utvikle kompetanse hos kommunikasjonspartnere. Eksempel på en slik plan finner du her: Planarbeid for oppfølging av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) | statped.no

Hvem kartlegger hva?

Kommunen

Grunnutredningen er i hovedsak et kommunalt ansvar. PP – tjenesten bør ha en sentral rolle i dette arbeidet, i samarbeid med foresatte, barnehage eller skole. Andre viktige samarbeidsparter er fastlege, helsestasjon, fysioterapeut, ergoterapeut eller logoped. Kompetansen i kommunens hjelpeapparat vil være avgjørende for hva kommunen kan bidra med i en utredning.

En utredning kan starte allerede i løpet av et barns første leveår. Den kan også komme i gang på et senere tidspunkt. Den første utredningen vil vanligvis starte i kommunal regi eller det kan være barneklinikk, ortoped eller barnehabilitering som starter opp en utredning.

Habiliteringstjenesten

Spesialisthelsetjenesten har ansvar for de sakene som er komplekse å utrede, der hvor pasienten har tilstander som er omtalt i prioriteringsveilederen for spesialisthelsetjenesten.

Habiliteringstjenesten kan ha en viktig rolle i tidlig identifisering, samt kartlegging og utredning av personer med behov for ASK. Personen må være henvist til habiliteringstjenesten for å kunne motta tjenester. Det er ulike områder som habiliteringstjenesten kan bidra med i arbeid med utredning av behov for ASK. I mange tilfeller er det nødvendig med et samarbeid med instanser på kommunalt nivå.

Statped

 • Statped kan bistå inn i kartlegging av barn og elever som har behov for ASK. Kartlegging tilpasses kompetansen som finnes lokalt og ses i sammenheng med hva som er gjort tidligere.
 • Aktuelle områder for Statped å bistå inn i kartlegging og utredning kan være språk/kommunikasjon, syn, forståelse (kognisjon) og miljømessige faktorer som fremmer kommunikasjon- og språkutvikling.

Kommunikasjonshjelpemidler og tjenester

NAV hjelpemiddelsentral

NAV hjelpemiddelsentral har en sentral rolle knyttet til utprøving, teknisk tilpassing og innvilgelse eller utlån av hjelpemidler. De har kjennskap til et bredt spekter av ulike kommunikasjonshjelpemidler. Dette gjelder både papirbaserte, lav- og høyteknologiske hjelpemidler. NAV hjelpemiddelsentral følger rammeavtaler, anbud og prisforhandlinger for valg av hjelpemidler.

Personer med vesentlig og varig nedsatt funksjonsevne har rett til hjelpemidler og tilrettelegging fra NAV hjelpemiddelsentral. Med varig nedsatt funksjonsevne menes funksjonsnedsettelser som har vart, eller forventes å vare, over 2 år.

Tiltakene skal være nødvendige og hensiktsmessige for å bedre personens funksjonsevne i dagliglivet.

Nødvendig innebærer at det i den enkelte sak skal vurderes hvorvidt ytelsen er nødvendig og om brukers behov for hjelp kan løses på annen eller rimeligere måte. Alternativet kan være et annet rimeligere tiltak, men det kan også være andre tiltak utenfor folketrygden. Det er ikke adgang til å yte stønad utover det som er tilstrekkelig for å bedre funksjonsevnen.

Med hensiktsmessighet menes at hjelpemiddelet skal fungere på en slik måte at bruker kan nyttiggjøre seg det og at det avhjelper brukers funksjonsnedsettelse.

Andre tjenester fra NAV hjelpemiddelsentral

 • Kurs og opplæring i maskinvare og programvare, ofte i samarbeid med leverandør av hjelpemidlene
 • Workshops
 • Vurdering av søknader om bytte av kommunikasjonsløsning

Habiliteringstjenesten

Habiliteringstjenesten kan bistå med informasjon om ulike kommunikasjonsløsninger, samt gi eventuell hjelp i søknadsprosessen til NAV hjelpemiddelsentralen.

Andre tjenester fra spesialisthelsetjenesten

 • Tidlig identifisering
 • Bidra med medisinsk diagnostisering og utredning – som kan være en del av grunnutredningen eller ASK-utredningen. Habiliteringen gjør ofte supplerende undersøkelser til grunnutredningen som det kommunale hjelpeapparatet eller avdelinger på sykehuset har gjort
 • Habiliteringstjenesten er ofte en samarbeidspart ved ASK-utredning. Denne foregår gjerne i et samarbeid mellom flere instanser, avhengig av funn fra grunnutredning og eventuell diagnose.
 • Medisinsk oppfølging

Statped

Statped tildeler ikke hjelpemidler.

Det kan søkes om:

 • Rådgivning og veiledning om ASK til kommuner og fylkeskommuner både i individ og systemtjenester
 • Kompetanseheving
 • Forelesning om ASK på fagdager eller konferanser i regi av organisasjoner eller andre.
 • Forelesninger i ASK for UH sektor