Til hovedinnhold

Hvem gjør hva på ASK-området

Kommunikasjonshjelpemidler og tjenester

NAV hjelpemiddelsentral

NAV hjelpemiddelsentral har en sentral rolle knyttet til utprøving, teknisk tilpassing og innvilgelse eller utlån av hjelpemidler. De har kjennskap til et bredt spekter av ulike kommunikasjonshjelpemidler. Dette gjelder både papirbaserte, lav- og høyteknologiske hjelpemidler. NAV hjelpemiddelsentral følger rammeavtaler, anbud og prisforhandlinger for valg av hjelpemidler.

Personer med vesentlig og varig nedsatt funksjonsevne har rett til hjelpemidler og tilrettelegging fra NAV hjelpemiddelsentral. Med varig nedsatt funksjonsevne menes funksjonsnedsettelser som har vart, eller forventes å vare, over 2 år.

Tiltakene skal være nødvendige og hensiktsmessige for å bedre personens funksjonsevne i dagliglivet.

Nødvendig innebærer at det i den enkelte sak skal vurderes hvorvidt ytelsen er nødvendig og om brukers behov for hjelp kan løses på annen eller rimeligere måte. Alternativet kan være et annet rimeligere tiltak, men det kan også være andre tiltak utenfor folketrygden. Det er ikke adgang til å yte stønad utover det som er tilstrekkelig for å bedre funksjonsevnen.

Med hensiktsmessighet menes at hjelpemiddelet skal fungere på en slik måte at bruker kan nyttiggjøre seg det og at det avhjelper brukers funksjonsnedsettelse.

Andre tjenester fra NAV hjelpemiddelsentral

 • Kurs og opplæring i maskinvare og programvare, ofte i samarbeid med leverandør av hjelpemidlene
 • Workshops
 • Vurdering av søknader om bytte av kommunikasjonsløsning

Habiliteringstjenesten

Habiliteringstjenesten kan bistå med informasjon om ulike kommunikasjonsløsninger, samt gi eventuell hjelp i søknadsprosessen til NAV hjelpemiddelsentralen.

Andre tjenester fra spesialisthelsetjenesten

 • Tidlig identifisering
 • Bidra med medisinsk diagnostisering og utredning – som kan være en del av grunnutredningen eller ASK-utredningen. Habiliteringen gjør ofte supplerende undersøkelser til grunnutredningen som det kommunale hjelpeapparatet eller avdelinger på sykehuset har gjort
 • Habiliteringstjenesten er ofte en samarbeidspart ved ASK-utredning. Denne foregår gjerne i et samarbeid mellom flere instanser, avhengig av funn fra grunnutredning og eventuell diagnose.
 • Medisinsk oppfølging

Statped

Statped tildeler ikke hjelpemidler.

Det kan søkes om:

 • Rådgivning og veiledning om ASK til kommuner og fylkeskommuner både i individ og systemtjenester
 • Kompetanseheving
 • Forelesning om ASK på fagdager eller konferanser i regi av organisasjoner eller andre.
 • Forelesninger i ASK for UH sektor

Side 8 av 8