Til hovedinnhold

Hvem gjør hva på ASK-området

Regionalt og statlig hjelpeapparat

NAV Hjelpemiddelsentral

NAV Hjelpemiddelsentral er en statlig etat med fylkesvise tjenester innenfor hjelpemidler og tilrettelegging. Hjelpemiddelsentralen formidler hjelpemidler og er et ressurs- og kompetansesenter for brukere, kommuner og andre samarbeidspartnere. NAV hjelpemiddelsentral sine tjenester er tilgjengelig for mennesker i alle aldersgrupper. NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for tildeling av hjelpemidler knyttet til ASK. I tillegg til å tildele hjelpemidler, bistår NAV Hjelpemiddelsentral kommuner, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere med rådgivning, veiledning, opplæring og tilrettelegging av tekniske forhold knyttet til kommunikasjons(hjelpe)midlene.

Habiliteringstjenesten

Habiliteringstjenesten er en del av sykehussystemet i Norge, og er organisert regionalt. Habiliteringstjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten.

Habiliteringstjenesten yter tjenester til barn og voksne som har medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse og/eller utviklingsforsinkelser/utviklingsforstyrrelser. Mange har behov for ASK, og habiliteringstjenesten kan bistå med veiledning til kommuner på dette området.

Statped

Statped er en statlig støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped er et direktorat under Kunnskapsdepartementet og skal bidra til at sektormål for barnehage og grunnopplæringen blir nådd. Statped skal støtte PP-tjenesten når de selv ikke har tilstrekkelig kompetanse. PPT kan søke om bistand fra Statped for å øke kompetansen kommunalt og fylkeskommunalt på ASK.

Side 3 av 8