Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

SuperNova for Windows

Trenger du generell informasjon om hva en skjermleser er og hva den gjør? Les i så fall Skjermleserprogrammer før du begynner å lese om SuperNova.

Innhold i dette kapitlet:

SuperNova er et skjermleserprogram for Windows i 3 forskjellige hovedutgaver:

 • Magnifier & Screen Reader formidler skjerminnhold via talesyntese og/eller punktskrift, og har innebygd forstørringsprogram. Dette gjør programmet interessant for synshemmede som kan bruke en kombinasjon av tale, punktskrift og forstørret tekst på skjermen
 • Magnifier & Speech formidler skjerminnhold via talesyntese og forstørringsprogram
 • Screen Reader formidler skjerminnhold via skjermleser

SuperNova finnes på flere språk. I de norske versjonene følger det med norsk og engelsk talesyntese, og 5 andre språk med flere stemmer.
Her omtales i hovedsak SuperNova Magnifier & Screen Reader. Forstørringsdelen og visuelle tilpasninger av programmet omtales lite her.

Noen viktige innstillinger

Nedenfor gir vi tips til hvordan du kan gjøre noen sentrale innstillinger i SuperNova-programmet. De fleste er mest nyttige dersom eleven leser punktskrift på leselist og bruker tale og eventuelt forstørring bare som støtte.

SuperNova Kontrollpanel

SuperNova Kontrollpanel gir tilgang til alle funksjoner i programmet. SuperNova Kontrollpanel åpnes ved å klikke på SuperNova-ikonet eller trykke Ctrl+Mellomrom. Kontrollpanelet har rullegardinmenyer, og fire faner; Visuell, Tale, Leselist og Media med underliggende knappevalg i hver fane. Kontrollpanelet kan betjenes ved bruk av mus, hurtigtaster eller rullegardinmenyene med Alt-tast (Fil= Alt+f, Punkt=Alt+p).

SuperNova Kontrollpanel kan også åpnes som en minimert meny uten fanene. Den aktiveres ved å trykke CapsLock+mellomrom.

Bilde: kontrollpanel har 4 faner visuell, tale, leselist og media
SuperNova kontrollpanel med 4 faner

Start SuperNova automatisk

SuperNova kan stilles inn til å starte automatisk når PC-en slås på. SuperNova kan også starte i innloggingsvinduet hvis du ønsker det. Grunnleggende oppstartvalg kan stilles inn i Innstillingsguide (Innstillinger generelt). Mer avanserte oppstartvalg kan stilles inn ved å velge Konfigurasjon, Oppstartsvalg i menyen i SuperNova Kontrollpanel. SuperNova kan også startes med tastekommandoen Ctrl+Shift+s.

Skjul ved minimering

Denne innstillingen kan det være nyttig å krysse av for. Dersom brukeren nytter Alt+Tab for å bla gjennom åpne program, vil hun også komme innom SuperNova kontrollpanel dersom det ikke er avkrysset her. Når SuperNova åpnes fra systemstatusfeltet, vil SuperNova-vinduet forsvinne av seg selv fra skjermbildet etter at innstillinger er gjort. Da slipper brukeren å minimere SuperNova kontrollpanel selv. Vinduet forsvinner også ved å trykke Esc.

Systemstatusfeltet er plassert på høyre side av oppgavelinjen (ved klokka) og inneholder ulike programikoner som viser status og varsler, eksempelvis volum og Internettforbindelse.

SuperNova kontrollpanel kan minimeres slik:

 • Åpne SuperNova kontrollpanel med Ctrl+Mellomrom
 • Velg Konfigurasjon
 • Velg Kontrollpanel
 • Velg Skjul ved minimering
 • Velg gjerne også Minimer ved oppstart
 • Enter

Automatisk oppdatering

SuperNova har en funksjon for å installere oppdateringer automatisk innenfor gjeldende hovedversjon. Slike oppdateringer kan være feilrettinger og annet, og programmet kan settes til å installere oppdateringer uten medvirkning fra brukeren. Dette anbefales for de fleste brukere. Du kan også velge hvor ofte SuperNova skal søke etter oppdateringer. Ukentlig sjekk er tilstrekkelig. Ved installasjon skal det ikke legges til en "ny" versjon av programmet, men installere "over" den gamle. Da vi innstillingene også bli ivaretatt.

Båndmeny i Microsoft 365

Ved standard innstillinger i SuperNova vises ikke hurtigtastbokstavene visuelt når en trykker Alt+bokstav (eller F10+bokstav), men funksjonene virker likevel. Denne funksjonen kan slås på fra Avanserte innstillinger ved følgende:

 • Gå til Konfigurasjon (Alt+k)
 • Velg Avansert (v)
 • Velg Windows innstillinger
 • Velg Anbefalte innstilliger
 • Slå av "Deaktiver verktøytips når bruk av tastatur"
 • Pass på å ta bort haka «Tilbakestill når Supernova avsluttes»
 • Trykk OK

Visningsmodi

SuperNova har 2 måter og presentere et skjermbilde på leselista. I vanlig tekst (for eksempel i Word) skilles det mellom fysisk og logisk modus. Dette er to måter å posisjonere informasjonen på leselista.

Logisk modus

Dette er standard visning i SuperNova. Da viser leselista den logiske tilknytningen til tekst som er i fokus som tilsvarer det talen presenterer av informasjon.

Logisk modus viser informasjonen til det elementet som er aktivt (valgt) i skjermbildet. Eksempelvis vil SuperNova kun vise teksten på leselista og talen til det elementet som er i fokus når en navigerer på ulike elementer (ikoner) på skrivebordet.

Fysisk modus

I fysisk modus blir skjermbildet forsøkt vist linjerett på leselista, slik det ser ut på skjermen. Dette betyr at det som står på samme linje på skjermen også står på samme linje på leselista. I vanlig tekst er dette helt greit, men for eksempel på skrivebordet vil en se tekster tilknyttet flere ikoner samtidig, mens talen kun gjengir det som er i fokus. Dermed vil talen gjengi det som er i fokus, mens leselista viser mer informasjon. Det kan lett virke forvirrende om en ikke er vant til det.

Til et valg i en dialogboks vil du på leselista lese det aktuelle valget, men også tittelen på dialogboksen, hvilket nummer i rekken med valg elementet er, om det er avkrysset eller ikke, og så videre.

Fysisk modus viser følgelig mer informasjon på leselista enn logisk modus gjør.

Fysisk eller Logisk modus?

Logisk modus er standard visning i SuperNova. Om ønskelig slås Fysisk modus på i kontrollpanelet i SuperNova under Punkt, Layout, velg Fysisk modus. For å slå på Logisk modus deaktiveres Fysisk modus.

Det er mulig å bestemme hvordan Fysisk modus viser skjermutseende i kontrollpanelet i SuperNova i under Punkt, Layout, innstillinger. Her kan det bl.a. stilles inn om leselista skal vise hele ord, og om leselista skal markere starten og/eller slutten av ei linje ved bruk av Fysisk modus.

En kan veksle mellom fysisk og logisk modus med Ctrl+Shift+9. En del leselister har også tilegnet knapp til bytte av modus.

Logisk modus kan være praktisk å bruke i Excel. Da vises mye informasjon til den aktive cella, men cellene rundt vises ikke.

Lesemarkør (Virtuell markør)

SuperNova går over til å bruke lesemarkør når teksten på skjermen er i HTML-format. Det er den blant annet på Internett. Når lesemarkør er aktiv, vil leselistbrukeren kunne navigere på nettsider med tilhørende Hurtigtaster i nettlesere. Lesingen foregår ved hjelp av navigasjon med hurtigtastene eller ved hjelp av betjeningstastene på leselista. Det ikke mulig å skrive på tastaturet når SuperNova bruker lesemarkør, siden mange av tastene nå er tilordnet kommandoer. Står du i et skjemafelt kan du skrive. Er du i et Word dokument og lesemarkør er slått på, må du slå av lesemarkør for å skrive.
Lesemarkør slås på automatisk ved bruk av nettlesere, PDF filer og Daisy bøker. Om brukeren ønsker å nytte Lesemarkør i andre program, kan funksjonen skrus på/av med - (minus på numerisk tastatur). Eksempelvis kan lesemarkøren aktiveres i Word for å hoppe til neste overskrift med "h" eller lenker med "k".

Tegnet stjerne * på numerisk tastatur kan benyttes til sette lesemarkør til PC fokus. Stjerne * kan også benyttes til "å sette igjen" markøren for å kunne navigere fremover eller bakover i teksten med leselista. For å gå til markøren igjen trykkes - (minus på numerisk tastatur).
Er Supernova stilt inn på bærbart tastatur vil * tilsvare CapsLock+z og - tilsvare CapsLock+bindestrek.

Lesemarkør kan manuelt slås av/på med Ctrl+4. Den vil da ikke automatisk gå på igjen ved bruk av nettlesere, PDF filer og Daisy bøker .

Se også Internett med skjermleser

Taleinnstillinger

Innstillinger for tale kan gjøres i SuperNova kontrollpanel (fane eller rullegardinmeny Tale), i Innstillingsguide eller ved hjelp av hurtigtaster. Her nevnes noen av de viktigste innstillingene.

Bilde: Kontrollpanel som viser fanen Tale
SuperNova Kontrollpanel som viser fanen Tale

Når SuperNova kontrollpanel åpnes med Ctrl+Mellomrom, er fanen Tale andre valg i SuperNova Access Suite. Her kan du blant annet justere hastighet, stemmeleie og lydnivå på den valgte stemmen. Du kan også velge andre stemmer, om flere stemmer er installert.

Talenivå

Talenivå (Talehjelp) regulerer hvor mye informasjon talen skal formidle om skjermbildet du arbeider i. Dersom brukeren syns SuperNova snakker for mye, kan noe justeres her. Standardinnstillingen er Medium. Dersom du i stedet velger Minimum, blir det langt mindre prat.

Ved bruk av talen til lesing av dokumenter kan det bli for mange detaljer med lesing av skilletegn som fører til en lite flytende tale. Talen blir mer naturlig ved å justere hvor mye skilletegn talen skal lese. Dette kan gjøres ved å velge Tale, Tekstattributter og tall, velg så fanen Løpende lesing. Ved valget Skilletegn kan det velges mellom nivåene; ingen, noen, mange, de fleste eller alle. Talen oppleves som mer naturlig og flytende ved å velge «noen».

Stavefeil

For å hindre at talen sier "Stavefeil", som kan være nokså irriterende spesielt i begynneropplæringa, kan dette deaktiveres under Tale, Tekstattributter og tall, i dialogboksen hakes på/av for Stavefeil.

Tale av og på

Med mindre du har valgt annerledes, starter SuperNova alltid med talen på. I SuperNova kan talen lett skrus av og på med tastekommandoen Ctrl+0. SuperNova vil da si "tale av" og bli stille. Gjentas tastekommandoen, sier SuperNova "tale på" og begynner å snakke igjen.

Skriveekko

Her kan du velge hvordan talen skal formidle det som skrives på tastaturet:

 • etter hvert ord
 • etter hvert tegn
 • etter både tegn og ord
 • ingen

For nye brukere som trener på touch, kan det være greit å velge tegn og ord. For andre brukere kan en slik innstilling lett oppfattes som masete, og du kan da velge ord.
Med Capslock+ø kan du endre skriveekko uten at innstillen lagres.

Endre språk i SuperNova

For å få talesyntesen til å skifte til for eksempel engelsk tale kan en følge dette oppsettet.

Velg Tale og Stemmeinnstillinger (Alt, t, i).

Bilde: SuperNova Kontrollpanel, tale og stemmeinnstillinger
SuperNova Kontrollpanel, tale og stemmeinnstillinger

Gå til fanen Konfigurere talesyntese (bla i faner: Ctrl+tab). Deretter velges knappen Velg talesyntese. Gå til talesyntesen Vocalizer som også har UK English.

RealSpeak Solo har ikke engelsk stemme som er standard valg.

Bilde: Supernova stemmeinnstillinger
Stemmeinnstillinger, fanen Konfigurere talesyntese

Under fanen Stemmekonfigurasjon må en deaktivere Samme som skjermleser.

Bilde: Stemmeinnstillinger med fanen Konfigurere talesyntese
Stemmeinnstillinger, fanen Stemmekonfigurasjon

For å skifte mellom språk brukes nå Ctrl+. (punktum) til å velge neste språk og Ctrl+, (komma) til å velge forrige språk.

Det er også mulig å stille inn til Automatisk bytte av språk i samme skjermbilde.

Punktskrift og leselist

Her omtales noen innstillinger i SuperNova som kan brukes for å tilpasse programmet til å fungere best mulig for leselistbrukere.

Bilde: Kontrollpanel som viser fanen Leselist
SuperNova Kontrollpanel som viser fanen Leselist

Fanen Leselist

Leselist PÅ; Her kan leselist settes til på eller av. Her kan også leselistviser settes til på eller av. Hvordan attributter som lenker, fet skrift, uthevet skrift, understreket skrift, kursiv skrift med mer skal vises på leselista, kan velges under knappen Tegn.

Nyttige leselistinnstillinger

Kortskrift

SuperNova kan vise forkortet punktskrift på leselista. Programmet inneholder tabell for norsk kortskrift, nivå 2. Valg for visning av forkortet punktskrift er bare tilgjengelig så lenge du velger å få teksten presentert som litterær 6-punkts punktskrift.

8-punkt eller 6-punkt punktskrift

Hvis dette valget ikke er avkrysset, vil ikke leselista vise punkt 7 og 8 til henholdsvis stor bokstav og tall. Skulle det av lesemessige årsaker være ønskelig å kun nytte 6-punkts punktskrift (samme som punktskrift på papir), må du velge litterær 6-punkts punktskrift under Punkt i kontrollpanelet. For at 6-punkt visning skal gjelde i hele Windows og ikke bare i tekster kan dette aktiveres med å Vis markørord litterært. Når 6-punkt visning er aktivert går en på nytt til Punkt, Tegnpresentasjon, Innstillinger. I dialogboksen krysses det av for Vis markørord litterært.
Det er også mulig å slå på/av visning av 6-punktvisning med hurtigtasten Ctrl+Shift+8.

Visuell visning

Visuell visning av innholdet på leselista kan være nyttig dersom leselistbrukeren arbeider sammen med en person som ser på skjermen. Med denne funksjonen får skjermbrukeren fortløpende informasjon om hvor i skjermbildet leselistbrukeren har fokus.

Leselistviser

SuperNova har en funksjon som kalles Leselistviser. Når denne funksjonen er aktiv, vises et vindu øverst i skjermen. I dette vinduet gjengis den teksten som til enhver tid vises på leselista, både som punktskrift og visuell tekst.

Funksjonen Leselistviser kan skrus på/av på denne måten:

 • Trykk venstre Ctrl+venstre Shift+1

Funksjonen kan også skrus på/av i SuperNova kontrollpanel.

Bilde: Leselistviser med punkt- og visuellskrift
Leselistviser med punkt- og visuell tekst

Størrelsen på og posisjonen for vinduet som viser innholdet på leselista, kan justeres. Dette gjøres i rullegardinmenyen i SuperNova kontrollpanel, Punkt, valget Avansert, under fanen Innstillinger for Leselistviser. Her kan lengden på leselistviservinduet justeres med en glidebryter.

Det er også mulig å vise leselistviser vinduet uten en tilkoblet leselist. I konfigurasjonen av SAM, under menyen for å legge til en leselist, velges da Virtual Braille Display.

Visuell markør i virtuell fokus

Når lesemarkør (virtuell fokus) er aktiv, vises en visuell markør på skjermen. På denne måten kan en som nytter skjerm se hvor leselistbrukeren har fokus. Ved at skjermbrukeren og leselistbrukeren ser den samme sida, kan de lettere kommunisere.

Den visuelle markøren slåes på i kontrollpanelet ved Forstørrelse, Fremheving PÅ. Utseende kan enders under Forstørrelse og Fremheving. Den visuelle markøren kan også aktiveres ved fanen Forstørring og velge knappen Fremheving PÅ. I nedtrekkspila ved siden av knappen kan en endre på utseende til den visuelle markøren.

Tastaturverktøyet i SuperNova

Med tastaturverktøyet kan du tilordne hurtigvalg til taster på leselista eller tastaturet. Tastaturverktøyet finner du ved å åpne SuperNova kontrollpanel og velge Konfigurasjon, Tastatur og hurtigtaster. Velg Hurtigtaster for å tilordne tastekombinasjoner til leselista og tastaturet.

Slik kan det tilordnes et tastevalg: Velg Punkt i dialogboksen under Hovedgrupper. Under hovedgruppen Funksjon velges ønsket kommando. Trykk knappen Legg til tast hvor det åpner seg en ny dialogboks hvor knappen Trykk her for å angi en ny hurtigtast velges etterfulgt av ønsket tastekombinasjon på leselista eller tastaturet. Trykk OK for å bekrefte valget.

Ved å gå til Konfigurasjon, Tastatur og Hurtigtaster og velge Tastatur kan en velge om det skal være stasjonært eller bærbart tastaturoppsett. Dette vil virke inn på hvilke hurtigtaster som skal benyttes i SuperNova.

Bilde: Kontrollpanel, konfigurasjon av tastatur og hurtigtaster
SuperNova kontrollpanel, konfigurasjon av tastatur og hurtigtaster

Media

Fanen Media inneholder flere nyttige tjenester som for eksempel Skann og les og Bøker. Media het tidligere Bokhylla.
Med Skann og les er det mulig å skanne dokumenter med OCR (OCR = Optical character recognition) fra bl.a. filer og fra tilkoblet skanner. Teksten vises direkte i Word.
Under menypunktet Bøker kan Daisy-bøker benyttes med App-en EasyReader som følger med i SuperNova.

Bilde: Kontrollpanel som viser fanen Media
SuperNova kontrollpanel som viser fanen Media

Skanne med SuperNova med skanner

Trykk Ctrl+mellomrom for å åpne Supernova kontrollpanel. Du trykker deretter Alt, m (media), s (Skann og les), s (Fra skanner). Du kan nå gi dokumentet et navn. Det skannede dokumentet lagres i Words standart lagringsmappe. Trykk Enter for å aktivere skanneren. Du får spørsmål om du vil skanne flere sider underveis. Det skannede dokumentet åpnes nå i Word.

Skanne filer med SuperNova

Åpnes eksempelvis en bilde-PDF vil ikke skjermleserprogrammet kunne gjenkjenne teksten. Du kan lese en utilgjengelig PDF-fil (bilde PDF) med SuperNova sin innebygde OCR behandling. I SuperNova skannes dokumentet til Word for videre redigering og lesing. Hurtigtast for å behandle en utilgjengelig fil er i SuperNova: CapsLock+o

Bøker

Med Bøker er det mulig å laste ned og åpne online bøker fra online-biblioteker, for eksempel Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur. Tibi er også en app fra Tibi hvor det er mulig å lytte til lydbøker på mobil og nettbrett. Online lån i Bokhylla fra Tibi og lån med Tibi-appen er synkroniserte.
Under Bøker er det også mulig å åpne nedlastede DAISY bøker som spilles av i EasyReader.

Andre nyttige funksjoner i Bokhylla er Nyheter (RSS feed), Radio og Podcast. Hvorvidt disse tjenestene fungerer, avhenger både av leverandører og muligheter for avspilling på PC-en (Standardprogrammer).

Tilkoble og se AV

En nyere funksjon i SuperNova er Koble til og vis som gir muligheter for å tilkoble eksterne AV-medier. Det er da mulig å koble til et HD-kamera hvor bildet kan forstørres, endre fargeoppsett m.m. til visning på skjermen. Det er også mulig å koble til eksterne/andre datamaskiner og vise skjermbildet på egen PC. Eksempelvis kan du koble til skjermbildet fra en interaktiv tavle (SmartBoard) og følge dette på egen PC. Det kan da benyttes da VNC-programvare (virtual network) hvor en kan «se» andre datamaskiner over en nettverksforbindelse eller annen programvare som speiler skjermbildet.

Noen viktige hurtigtaster

Nedenfor vises noen viktige hurtigtaster i SuperNova. Dette er ikke en komplett liste, men vi har tatt med hurtigtaster som brukes ofte.

Generelle hurtigtaster

Kommandoene er beskrevet for innstillingen Stasjonært tastatur (Desktop). I parentes (under) står tilsvarende hurtigtast for Bærbart tastatur når dette er valgt som ønsket tastatur i Konfigurasjon for SuperNova.

Annonsering ved skrivingCapsLock+ø
(CapsLock+2)
Annonsering hjelpenivåCapsLock+omvendt skråstrek
Avslutte SuperNovaCapsLock+F4
BatteristatusCtrl+venstre Shift+NumPad +
DolphinhjelpCapsLock+F1
Flytt lesemarkør til PC-fokus («parker» markør)NumPad *
(CapsLock+ - (minus))
Les klokke og datoCtrl+venstre Shift+NumPad skråstrek
(CapsLock+F12)
Lesemarkør på/avNumerisk - (minus)
(CapsLock+z)
Lese vinduNumPad 9
(CapsLock+b)
Gå til markørNumPad *
(CapsLock+bindestrek)
Punktvindu på/avvenstre Ctrl+venstre Shift+1
Skjemamodus på/avCapsLock+Enter
Slipp gjennom tastetrykkvenstre Ctrl+7
(CapsLock+3)
Slå på/av hurtigtaster i SuperNovavenstre Ctrl+8
Stopp tale midlertidigvenstre Ctrl
Systemstatusfeltet (liste over program)CapsLock+0
Tale på/avvenstre Ctrl+0
(venstre Ctrl+Alt+0)
TastehjelpCapsLock+bindestrek
(CapsLock+1)
Veksle mellom fysisk og logisk modusvenstre Ctrl+venstre Shift+9
Veksle mellom 6- og 8 punktCtrl+Shift+8
Åpne SuperNova Kontrollpanelvenstre Ctrl+Mellomrom

Tale

Neste språkCtrl+. (punktum)
(Ctrl+CapsLock+L)
Forrige talesynteseCtrl+, (komma)
Neste talesynteseCtrl+shift+å
(Ctrl+CapsLock+s)
Tale på/avvenstre Ctrl+0 (på tastaturet)
(Alt+Ctrl+0)
Stopp tale midlertidigvenstre Ctrl
Justere volum høyereCtrl+omvendt skråstrek
Justere volum lavereCtrl++ (pluss)
(Alt+Ctrl+bindestrek)
Justere hastighet raskereCtrl+Shift+omvendt skråstrek
(Alt+Ctrl+PageUp)
Justere hastighet saktereCrtl+Shift++ (pluss)
(Alt+Ctrl+PageDown)

Forstørrelse

Forstørrelse på/avCtrl+NumPad Enter
(Alt+0)
Øk forstørrelsevenstre Ctrl+NumPad +
(F12)
Reduser forstørrelsevenstre Ctrl+NumPad -
(F11)
Panorering (flytte i skjermbildet)høyre Ctrl+piltaster
Farge endrer på/avvenstre Ctrl+NumPad 0
(Alt+Shift+c)
Ulike forstørringervenstre Ctrl+NumPad 7
(Alt+Shift+m)

Les tekst

TegnNumPad 4
(CapsLock+pil venstre)
OrdNumPad 5
(CapsLock+pil høyre)
LinjeNumPad 6
(CapsLock+pil opp)
Les fra her/ dokumentetNumPad +(pause Ctrl)
(CapsLock+pil ned)
DokumentleservinduCapsLock+NumPad +
(Alt+Shift+d)
Avslutte DokumentleservinduEsc
Linjepresentasjonvenstre Ctrl+Shift+NumPad 2
(Alt+Shift+L)
Regulere Linjepresentasjonmellomrom, pil opp/ned, pil høyre og venstre
Avslutte LinjepresentasjonEsc
 • På de fleste bærbare PC-er er NumPad-tastaturet tilgjengelig ved bruk av «fn»-tast.

Hurtigtaster i nettlesere

SuperNova har støtte for Google Chrome, Mozilla Firefox og Internet Explorer. Nye Microsoft Edge vil også kunne brukes som nettleser.

ListeverktøyCapsLock+Tab
Liste over knapperCapsLock+6
Liste over lenkerCapsLock+1
(CapsLock+F7)
Liste over overskrifterCapsLock+2
(CapsLock+F6)
Liste over rammerCapsLock+3
Liste over tabellerCapsLock+5
Besøkte lenkerv
Ikke besøkte lenkeru
Neste avkryssingsboksx
Neste avsnittp
Neste grafikkg
Neste knappb
Neste landemerkeø
Neste lenkek
Neste listel
Neste listeelementi
Neste overskrifth
Neste radioknappr
Neste skrivefelte
Neste tabellt
Neste tekstblokkn
Stedslenke (snarvei til URL)Ctrl+Shift+a oppretter stedslenke ved markørens posisjon.
a går til stedslenke (URL snarvei)
Slå skjemamodus på/avCapsLock+Enter
Søk på aktuell sideCtrl+f
Søk med lesemarkørF3, skriv søketeksten, Enter
Søk etter forrigeF2
Søk etter nesteF4

For å bla motsatt vei kan en benytte Shift+ønsket hurtigtast.

Side 18 av 67