Til hovedinnhold

Programmering

Programmering og tilgjengelighet for elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon

For elever som bruker ASK vet vi at det tar lengre tid å uttrykke seg enn det gjør for oss som bruker talespråk. Det er derfor viktig å ta høyde for at det for noen elever er slik at hjernen er raskere enn hendene, og at de på grunn av arbeidsminnet ikke alltid er synkronisert. Dette vil også gjelde når eleven skal programmere i timen.

Pedagogisk tilrettelegging for elever med behov for ASK

Når du jobber med programmering dekker du kompetansemål i læreplanen, men aktiviteten er også godt egnet til å jobbe med kommunikasjon og samarbeid. For elever med behov for ASK er det særlig viktig å ta hensyn til at dette er ferdigheter som er tidkrevende. Når du skal lage et opplegg knyttet til programmering er dette kunnskap som er viktig å ha med seg i den pedagogiske tilretteleggingen. 

Punktene under kan brukes som rettesnor i arbeidet med å tilrettelegge programmeringsaktiviteten for elever med behov for ASK: 

  • Programmeringsressursen må testes ut i forkant for å undersøke kompatibilitet. Det vil være noen ressurser som er enklere å bruke enn andre. Programmeringsressursen som brukes i klassen bør derfor vurderes opp imot eleven som har behov for ASK.  
  • Det kommuniseres mye under en programmeringsøkt, og eleven bør derfor ha tilgang på en tematavle med sentrale programmeringsbegreper. Utfordringen med en slik tavle er at det er mange ord som ikke er der. Du må derfor alltid ha barnets kommunikasjonsverktøy i tillegg til en tematavle.
  • Det bør vurderes om oppgaven bør deles inn mindre biter slik at eleven kan behandle informasjonen og bearbeide den.
  • Er oppgaven av en slik karakter at den krever lengre tid å løse enn det arbeidsminne tillater, må du gjøre informasjonen tilgjengelig ved enten å skrive den ned på tavle/ark eller legge den inn på kommunikasjonshjelpemiddelet. Se eksempel på tematavle i filmen under.

Lek og programmering

Programmering er mer enn avanserte koder og dataforståelse. For mange barn vil det først og fremst handle om samarbeid, lek og problemløsning. Å bruke nettopp leken som en inngang til programmering, kan ha stor verdi.

Barn lærer samhandling og kommunikasjon gjennom lek og de utvikler sosial kompetanse, relasjoner og følelser av tilhørighet til gruppen. Ved å tilføre leken språklige aktiviteter knyttet til programmering, kan lekbaserte aktiviteter benyttes som en inngang til et tema som kan virke vanskelig og uoversiktlig. Samarbeid og kommunikasjon er ferdigheter som benyttes i lek, men som også er svært viktig når du programmerer. Derfor er leken et godt utgangspunkt som en inngang til programmering.

Lego Education kodekspressen

Kodingsekspressen er et verktøy som kan egne seg spesielt godt til en lekbasert inngang til programmering. Kodingsekspressen er laget med utgangspunkt i de velkjente Duplo-klossene fra Lego. Ved å plassere funksjonsklosser på togbanen kan barna påvirke hvordan toget beveger seg. Barna kan uttrykke ideer, jobbe med tallforståelse, lage historier og sette disse ut i lek gjennom programmering på en enkel og naturlig måte. Programmering med kodingsekspressen kan styrke barnas ferdigheter i kreativitet, samarbeid, kommunikasjon, språk og bruk av digitale verktøy. Aktiviteten kan også brukes til matematisk tankegang og det å bruke digitale verktøy for å lage og uttrykke ideer.

Andre ferdigheter som er aktuelle å knytte til programmering med kodingsekspressen er:

  • årsak- og virkningsforståelse
  • forståelse for programmeringsbegreper som sekvenser, løkker, kommando
  • betingede setninger – hvis-så-setninger

Det er lurt å bruke en tematavle når du skal bruke kodingsekspressen sammen med barn med behov for ASK. Under finner du et eksempel på en tavle med begreper som er knyttet til kodingsekspressen.

Forslag til tematavle du kan bruke med Kodeeksperessen

Side 15 av 18