Til hovedinnhold

Tiltak og tilrettelegging ved lese- og skrivevansker

Dysleksi og tilrettelegging ved eksamen

Elever og studenter med dysleksi kan trenge særskilt tilrettelegging under eksamen for å få vist sin kompetanse.

Opplæringsloven sikrer tilrettelegging for elever i grunnskole og videregående opplæring. Lov om universiteter og høyskoler regulerer rettighetene til studentene.

Behovet for tilrettelegging er individuelt og varierer med oppgavene som skal løses.

Eksempler på tilrettelegging ved eksamen er:

  • å bruke pc med stavekontroll, ordbokfunksjon og talesyntese
  • utvidet tid
  • muntlig eksamen i stedet for skriftlig
  • sekretærhjelp
  • få lest opp eksamensoppgaver

Tilrettelegging for elever

Elevens behov skal ligge til grunn for å få tilrettelagt eksamen. Eleven eller foresatte må søke rektor om tilrettelegging.

Det er ikke krav om at eleven har spesialundervisning i det aktuelle faget for å få tilrettelagt eksamen, men rektor kan kreve råd om dette fra sakkyndig instans. Tilretteleggingen skal ikke gi eleven fordeler eller hindre at eleven blir prøvd i de aktuelle kompetansemålene.

Les mer om dysleksi og eksamenstilrettelegging på

Tilrettelegging for studenter

Læringsmiljøet ved universitet og høyskoler skal utformes etter prinsipper for universell utforming, jamfør§ 4-3 Læringsmiljø i Lov om universiteter og høyskoler.

"Lov om universiteter og høyskoler"

Så langt det lar seg gjøre skal studiestedet legge til rette for studenter med dysleksi, men uten å redusere de faglige kravene. Det innebærer individuell tilrettelegging av undervisning, læremidler og eksamen.

Tilretteleggingsplikten gjelder bare dersom den ikke gir for stor byrde for studiestedet. På dysleksinorge.no kan du lese mer om dette og generelt om tilrettelegging for studenter.

Side 10 av 11