Til hovedinnhold

Tiltak og tilrettelegging ved lese- og skrivevansker

Grunnskolen

Elever med dysleksi trenger et opplæringstilbud som både fremmer lese- og skriveferdigheter og kompenserer for vansker.

Å lære å lese og skrive er en videreføring av naturlig språkutvikling hos barn. De fleste barna er modne for leseopplæring når de begynner på 1. trinn.

Språkstimulerende aktiviteter

Noen elever trenger derimot mer av de språkstimulerende aktivitetene de kjenner fra barnehagen. I begynneropplæringen er det derfor nødvendig å sette av tid til dette parallelt med lese- og skriveopplæringa. Flere læringsressurser gir gode tips til aktiviteter som kan styrke barnas språklige bevissthet.

Du finner tips til arbeid med begrepslæring i En veileder om begrepslæring.

Kartlegg eleven hyppig

Elever med dysleksi må arbeide systematisk for å bedre lese- og skriveferdighetene sine. For å tilpasse opplæringa må du som er lærer, kartlegge elevens nivå grundig og ofte. Tiltak har kun effekt når de er godt nok tilpasset elevens utviklingsnivå.

På mellom- og ungdomstrinnet er tilpassa leseopplæring ofte på et for høyt nivå for elever med dysleksi. Du finner tips til lese- og skriveopplæring for elever med dysleksi i Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder.

Alternativ til å lese

Elever med dysleksi har vansker med å tilegne seg kunnskap ved å lese. De har også vansker med å formidle seg gjennom skrift. Det finnes mange alternativ til å lese fagstoff. Elevene kan lytte, drøfte, se, snakke om og erfare. I stedet for å skrive kan de svare muntlig og ta i bruk lyd, bilde og film i fremføringer og presentasjoner.

Det finnes et rikt utvalg av kompenserende læringsressurser for elever med dysleksi. God bruk av disse kan være avgjørende for elevens faglige utvikling.

Se vår temaside om digital lese- og skrivestøtte

Side 3 av 11