Til hovedinnhold

Om Statped

Statpeds strategi 2023–2027

Statpeds strategi 2023–2027 har seks innsatsområde som møter utviklingstrekk og utfordringar vi ser i opplæringssektoren.

Statped skal styrke

  1. det kunnskapsbaserte og praksisnære kompetansetilbodet som treff behova i kommunar og fylkeskommunar
  2. kompetansen om språk og kommunikasjon som grunnlag for deltaking, læring og utvikling for målgruppene våre
  3. det spesialpedagogiske arbeidet med samiske barn og elevar
  4. kompetansen til barnehagelærarar og lærarar i å nytte læremiddel for blinde, svaksynte og teiknspråklege
  5. samarbeidet med universitets- og høgskulesektoren ved å identifisere og følgje opp behov for innovasjon, forsking og utdanning
  6. rolla som tenesteytandre fagdirektorat, og vere ein synleg, tilgjengeleg og relevant aktør i opplæringssektoren

Utfordringsbilete

Målet er at barn, unge og vaksne med særskilde opplæringsbehov skal oppleve trivsel og meistring i inkluderandre læringsfellesskap, og at dei får eit tilfredsstillande og godt læringsutbytte.

Inkludering i barnehagar og skular handlar om at alle barn og elevar skal oppleve at dei har ein naturleg plass i fellesskapen. Dei skal kjenne seg trygge og kunne erfare at dei er viktige. Dei skal få medverke i å utforme tilboda sine for å oppnå meistring og få eit tilfredsstillande læringsutbytte.

Side 3 av 13