Til hovedinnhold

Faage-jïh dïenesjefaalenasse

Guktie dïenesji bïjre syökedh Statpedeste?

Datne barkoem åtna PP-dïenesjisnie?

Ajve akte «tjaangemeokse» Statpeden dïenesjidie. Edtja dïenesji bïjre syökedh ohtsemegoeren tjïrrh maam sæjrosne statped.no/soknad gaavnh.

Ohtseme dïenesji bïjre seedtesåvva dan regijovnese ohtsijetjïelte jallh ohtsijefylhkentjïelte lea. Ohtseme elliestïjjen- jïh bielietïjjen lïerehtimmien bïjre seedtesåvva Statpeden åejviekontovrese.

Ohtseme indivijdebaseradamme dïenesji bïjre edtja nommevæhtam utnedh daejstie

  • eejhtegh, dah mah leah eejhtegi åvteste, jallh almetje jïjtje dastegh satne lea bijjelen 15 jaepieh jïh luhpiehtimmiemaahtoem åtna
  • PPD:n åvtehke
  • almetje reereles jïh ekonomeles dïedtine tjïeltesne jallh fylhkentjïeltesne
Ohtseme systeemebaseradamme dïenesji bïjre tjïeltide jallh fylhkentjïeltide tjuara nommevæhtam utnedh aktede almetjijstie reereles jïh ekonomeles dïedtine dennie sjyöhtehke tjïeltesne jallh fylhkentjïeltesne.

Datne barkoem åtnah maanagiertesne, skuvlesne jallh geervelïerehtimmesne?

Sæjrosne statped.no/fag datne maahtah bïevnesh gaavnedh sjïerepedagogeles teemaj bïjre. Maahta dejtie bïevnesidie barkosne nuhtjedh maanagïertine jïh skuvline.

Maanagïertide, skuvlide jïh geervelïerehtæmman maahta sjyöhtehke årrodh dovne indivijde- jïh systeemebaseradamme dïenesjigujmie.

Dastegh daerpies dïenesjigujmie Statpedeste, govlehtallh dov voenges PP-dïenesjinie.

Datne barkoem åtnah healsoesuerkesne?

Saehteme healsoesuerkeste edtja seedtesovvedh dan Statped-regijovnese gusnie utnije årroeminie. Saehtemh healsoesuerkeste maehtieh båetedh aamhtesi bïjre gusnie latjkoeh leah dorjeme Statped edtja dagkerh dïenesjh vedtedh.

Dagkeri veajkoej ij leah daerpies Statpeden ohtsemegoerem nuhtjedh. Dagkerh saehtemh gïetesuvvieh goh ohtseme indivijdebaseradamme dïenesji bïjre. Vielie bïevnesh dan bïjre maahtah gaavnedh sæjrosne statped.no.

Dov gyhtjelassh Statpedese?

Statped aktem elektrovneles ”kruana linjam” evtedeminie mij lea akte gyhtjelasse-vaestiedassedïenesje sæjrosne statped.no. Daesnie maahtah gyhtjelassh gihtjedh mejtie mijjen faagebarkijh vaestiedieh.

Goske daate dïenesje lea tseegkesovveme, maahtah Statpedem govlesadtedh mejlen tjïrrh post@statped.no.

Dov naan gyhtjelassh mah leah såemies Statpeden gærjaj, filmi jïh plearoej bïjre, maahtah e-påastem seedtedh diekie: redaksjon@statped.no.

Sïjhth materijellem dongkedh Statpedeste?

Sïjhth materijellem Statpedeste dongkedh? Sæjrosne statped.no/laeringsressurs aktem bijjieguvviem gaavnh dej aatigujmie mah leah evtiedamme, bæjhkoehtamme jïh doekemasse bïejesovveme Statpedese. Lissine aktem bijjieguvviem gaavnh jeatjah sjïerepedagogeles materijelligujmie.

Side 5 av 7