Til hovedinnhold

Faage-jïh dïenesjefaalenasse

Guktie Statped lea öörnedamme?

Statped akte nasjovnaale etaate Ööhpehtimmiedirektovraaten nuelesne. Statped lea njieljie regijovnine faagegoevtesigujmie juakeme. Faagegoevtesh dïenesjh gorredieh govhte faagesuerkiej sisnjeli. Lissine Statped aktem jïjtse goevtesem åtna lïerehtimmievierhtide jïh teknologijeevtiedæmman.

Statpeden faagesuerkieh

Statped dam uvtemes lïerehtimmiemaahtoem åtna dej faagesuerkiej sisnjeli goh bieljehtstjelmehtsvoete / aktanamme vuejneme-, jïh govlemeteehpeme, åådtjeme aajlamïrhtoe, govleme, gellielaaketje learoetsagkesh, gïele/soptsestimmie jïh vuejneme.

Statped jienebefaageles barka. Jienebefaagelesvoete lea akte aktanimmie daestie

  • bijjiemaahtoe dejnie sjïere faagesuerkine
  • laavenjostoemaahtoe
  • gamte systeememaahtoe
  • ovmessie barkoedåehkieh seamma barkoesijjesne
  • dåaresthfaageles laavenjostoe faagen aerpievuekiej dåaresth laavenjostoe jeatjah staateles dïenesjigujmie
Minngemes bielesne daehtie heeftesne libie dïenesjidie faagesuerkiej sisnjeli veelebe ållermaahteme.

Saemien sjïerepedagogeles dåarjoe (SEAD)

SEAD dïedtem åtna dïenesji åvteste saemien utniejidie abpe laantesne. SEAD dïenesjh vadta indivijde- jïh systeemedaltesisnie noerhtesaemien, julevsaemien, åarjelsaemien jïh nöörjen gïelesne Statpeden faagesuerkiej sisnjeli.

Dïenesji våarome lea daajroe saemien gïelen jïh kultuvren bïjre dejnie sjïerepedagogeles bijjiemaahtojne ektine. SEAD evtede jïh bïhkede guktie edtja dejtie saemiengïelen sjïerepedagogeles learoevierhtide jïh goerehtallemematerijellem nuhtjedh.

Skuvlefaalenasse elliestïjjen jïh bielietïjjen

Tjaktjen 2014 raejeste Statped dïedtem åtna göökte skuvli åvteste: Skådalen skuvle bieljehtstjelmehts learoehkidie (Oslo) jïh A.C. Møller skuvle (Tråante) væhtagïelen maadthskuvlelearoehkidie.

Skådalen skuvle bieljehtstjelmehts learoehkidie lïerehtimmiefaalenassem vadta learoehkidie maadthskuvle- jïh jåarhkeskuvlesne mah leah bieljehtstjelmehts reakadimmien raejeste.

A.C. Møller skuvle aktem guektiengïelen lïerehtimmiefaalenassem vadta (væhtagïele jïh nöörjen) elliesjaepien.

Lissine dam elliestïjjen lïerehtimmiem Statped faalenassem vadta bielielïerehtimmien bïjre raajan 12 våhkoeh jaepien dejtie learoehkidie mah nåakelaakan guvlieh.

Reakta lïerehtimmiem åadtjodh væhtagïelesne jïh væhtagïelen tjïrrh maadthskuvlesne jïh jåarhkelïerehtimmesne lea akte laakevïedteldihkie reakta, ööhpehtimmielaaken §2-6 jïh § 3-9 mietie. Gïeleraerine ektine Statped edtja viehkiehtidh hijven væhtagïelebyjresh tjåadtjoehtidh.

Side 3 av 7