Til hovedinnhold

Tjenesteforløp for individtjenester

Relevante begreper

Dette er en liste over begreper som er relevant for tjenesteforløpet for individsaker i Statped. Begrepsbeskrivelsen er basert på beskrivelser i stortingsmeldinger, offentlige utredninger og styringsdokument for Statped.

Barnets/elevens kontekst

Barnets/elevens kontekst forstås som de fysiske omgivelser og den sosiale, kulturelle og pedagogiske sammenhengen som ulike hendelser foregår innenfor i barnehage og skole. Barnets/elevens kontekst er i et avhengighetsforhold til miljøer og faktorer utenfor barnehage og skole.

Inkludering

Inkludering i barnehage og skole handler om at alle barn og elever skal oppleve at de har en naturlig plass i fellesskapet. De skal føle seg trygge og kunne erfare at de er betydningsfulle, og at de får medvirke i utformingen av sitt eget tilbud for å oppnå mestring og et tilfredsstillende læringsutbytte. Et inkluderende fellesskap omfatter alle barn og elever.

Kartlegging

Innhenting av informasjon om forhold som påvirker barnet, og dets lærings- og utviklingsbetingelser.

Kompetanseutvikling

Med utvikling av kompetanse menes systematiske lærings- og utviklingstiltak med det formål å forbedre individuelle, gruppemessige og organisatoriske prestasjoner i arbeidssammenheng.

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og barnets/elevens ønsker og behov i en gitt situasjon. Bruk av forskningsbasert kunnskap skal være normen for beslutningsprosesser, rådgivning og kunnskapsformidling.

Rådgivning

Rådgivning er å gi råd og forslag til tiltak med utgangspunkt i det utfordringsbildet som rådsøker beskriver.

Tett på

Tett på er en formulering som brukes om målsettingen om at rett kompetanse skal tettere på barna og elevene. De som arbeider tett på barna og elevene har kunnskap om hvordan mangfold kan brukes som en ressurs, og om hvordan de kan støtte, styrke og følge opp barn og unge ut fra deres individuelle forutsetninger. Tett på forutsetter tverrfaglig samarbeid og et støtteapparat som er tettere på barna og elevene.

Tidlig innsats

Tidlig innsats forstås som at ressursinnsatsen gis så tidlig som mulig, slik at den virker forebyggende, reduserende og avhjelpende på barnets og elevenes utfordringer. Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordinære tilbudet og/eller ved å sette inn særskilte tiltak.

Tjenesteforløp

Et tjenesteforløp er en beskrivelse av faser og aktiviteter i en tjeneste satt i system. Tjenesteforløpet får frem ansvarsfordeling mellom involverte aktører. Tjenesteforløpet for individtjenester fra Statped gir retningslinjer for prosessen og samarbeidet, og omhandler ikke det faglige innholdet i tjenestene.

Veiledning

Veiledning er en dialog mellom veileder og veisøker der veileder stiller spørsmål på en slik måte at de skaper refleksjon og bidrar til utvikling av ny kunnskap og nye måter å jobbe på.

Side 7 av 7