Til hovedinnhold

Tjenesteforløp for individtjenester

1: Oppstart

Formål:

Et godt og systematisk samarbeid skal bidra til at vi i laget rundt barnet/eleven jobber mot felles mål. Avklaringer og planlegging i oppstartsfasen danner grunnlag for å få dette til. Sammen utarbeider vi en felles plan for samarbeidet.

Aktiviteter:

  • Oppstartsamtaler mellom Statped og PPT innen to uker fra innvilget tjeneste
  • Innhente nødvendige samtykker
  • Utarbeid samarbeidsplan mellom Statped og kommunen, som avklarer varighet på samarbeidet, setter konkrete mål, definerer ansvar, fremdriftsplan og en plan for evaluering
  • Hvem som deltar i oppstartsmøtene vurderes av PPT og Statped i den enkelte sak. Deltakere kan være barnehage/skole, barn/elev og foresatte i tillegg til rådgiver i PPT og rådgiver i Statped

Side 2 av 7

Tidlig innsats forstås som at ressursinnsatsen gis så tidlig som mulig, slik at den virker forebyggende, reduserende og avhjelpende på barnets og elevenes utfordringer. Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordinære tilbudet og/eller ved å sette inn særskilte tiltak.