Til hovedinnhold

Tjenesteforløp for individtjenester

Slik jobber vi med individtjenester

Våre individtjenester består av tre faser. Tjenesteforløpet starter i det en søknad fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er innvilget. Her kan du lese mer om hva som skjer i de ulike fasene og og hvordan vi i laget rundt samarbeider for å løse felles mål for barnet eller eleven.

Modellen viser hvordan vi jobber i individtjenester fra Statped.

Oppstart: Sammen definerer vi felles mål og fordeler ansvar og roller.

Kartlegging, rådgiving og veiledning: Sammen vurderer vi behov for kartlegging, observasjon og kompetanseheving, og vi vurderer tiltak som kan prøves ut og vi justerer tiltak underveis i samarbeidet.

Avslutning/Forlengelse: Sammen evaluerer vi samarbeidet, og vurderer om tjenesten skal videreføres eller avsluttes.

Statped skal levere lik tilgang og lik kvalitet på våre tjenester

Tjenesteforløp

Et tjenesteforløp er en beskrivelse av faser og aktiviteter i en tjeneste satt i system. Tjenesteforløpet får frem ansvarsfordeling mellom involverte aktører.