Til hovedinnhold

Tolking og barn

Vise vei

Når barn skal begynne å samhandle med tolk, er det viktig at de voksne rundt barnet er med og støtter barnet. I modulen Barn og tolking/språkkompetanse, fikk vi se en situasjon der en voksen støttet barnet i en tolkesituasjon. Vi fikk også noen innspill fra en mor og en pedagog som selv er døve, og har erfaring med tolk. De mener at det er viktig at barna får se tolk i praksis og prøve seg frem sammen med trygge voksne.

Du kan se den samme filmen her, og hva de sier om sin egen rolle når barna skal samhandle med tolk.

I neste film møter vi hørende foreldre som ikke hadde noen erfaring med tolk fra før. Hva tenker de om tolking for sitt tegnspråklige barn?

Foreldrene opplevde at det å ha med seg tolk i en slik situasjon fungerte fint. Det var godt å få være der som foreldre, uten å selv måtte tolke for barnet. Men de understreket også at de måtte være til stede. Johannes hadde sett og prøvd tolking i barnehagen, sammen med pedagog som også er døv. Det kan være en trygghet for alle parter om tegnspråklige barn har rollemodeller som kan vise dem vei i tolking. Men uansett døv eller hørende, foreldre vil alltid være viktige støttespillere.

Tegnspråklige barn kan introduseres til tolking relativt tidlig. Når voksne skal støtte barna på veien, må hele laget rundt barnet være med. Både pedagoger og foreldre kan bruke samtalemateriellet «Tolking, hva er det?» når de skal snakke med barna om tolking. Barnehage, skole, rådgivere og foreldre må gjerne ha tolking på dagsorden i sitt samarbeid, utforske og evaluere denne praksisen sammen. Tolkene og tolketjenesten er også viktige samarbeidspartnere.

Gradvis vil barna finne ut av hvordan det fungerer med tolk. Etter hvert som de vokser til, vil de kanskje være i situasjoner med tolk på egenhånd. I fagrapport om kommunikasjon med barn via tolk, påpeker Kanstad og Gran (2016) at det kan være vanskelig for barn å argumentere for sine rettigheter.

Et annet forhold vi bør være oss bevisst er at tegnspråklige barn også lærer seg strategier for å samhandle med hørende, ikke-tegnspråklige på egen hånd. Om det så hadde vært mulig å ha med seg tolk over alt, er det nok ingen som ønsker å komme drassende med tolk i enhver samtale eller situasjon.

Side 29 av 49