Til hovedinnhold

Tolking og barn

Tolk i opplæringenElever som har opplæring i og på tegnspråk (§2.6) skal fortrinnsvis få undervisning av lærere som kan formidle fagstoffet på tegnspråk. Undervisningen kan unntaksvis foregå ved bruk av tolk. Mange skoler opplever at det er vanskelig å skaffe lærere med tegnspråkkompetanse. Inntrykket er at mange elever i Norge får sin grunnskoleopplæring med tolk. I tillegg til selve undervisningen, har elevene også tolk i samspill med jevnaldrende.

Saltnes et.al (2020) viser til flere studier som diskuterer bruk av tolk som inkluderingstiltak. De peker på at døve elever bare er tilsynelatende inkludert gjennom å få oversatt det som sies i undervisningen. Lærere og ledelse må gjøre de nødvendige endringer for å legge til rette for deltakelse av hørselshemmede elever. En tolk vi aldri kunne erstatte direkte undervisning på tegnspråk, eller tilgang til et tegnspråklig miljø. Dette blir også understreket av Språkrådet og World Federation of the Deaf (WFD).

Anbefalt litteratur

Side 39 av 49