Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Skrivemetodikk – mot en grunnleggende ferdighet trinn 6-14

Gode skriveaktiviteter er en viktig del av den formelle lese- og skriveopplæringen, også for personer som bruker ASK. Når vi legger til rette for strukturerte og systematiske aktiviteter med skriving, vil personen;

 • Få gjentatte og viktige erfaringer med bokstaver og bokstavenes lyder
 • Viktig erfaring med å uttrykke ideer gjennom skrift
 • Støtte leseutviklingen sin gjennom å skrive
 • Utvide sin kommunikasjon gjennom skrift
 • Erfare hvordan du kan notere og bearbeide egne tanker gjennom skrift
 • Oppleve at du kan formidle ideer og tanker til andre
 • Utvikle ferdigheter til selvstendig å skrive et bredt utvalg av tekster for reelle formål og om emner som han eller hun er interessert i

For personer som har behov for ASK er det nødvendig å ha tilgang til sitt vante kommunikasjonsmiddel slik at han har et ordforråd som gir mulighet til å delta aktivt. Personen må få mulighet til å stille spørsmål til egen skriving samt til å gi respons til andre i klassen/gruppen under deling av tekst på en best mulig måte.

Elever, også elever som bruker ASK, må få opplæring i bruk av ordprediksjonsprogram som støtte i skriving. Det må også legges til rette slik at eleven får den støtten han eller hun trenger for å skrive. Det kan handle om å kunne bruke ulike typer alternativ blyant, få hjelp til grepstøtte, benytte papir på brett/skråstillet eller andre tilpasninger.

En god strategi som støtter skrivingen, er bruken av Ordbank. Det er en systematisert ordsamling med ofte brukte ord som vi trenger i skriving. Denne samlingen kan være på en vegg i klasserommet og/eller i en bærbar utgave.

Teknologi gjør det mulig å se, høre, produsere og behandle skrift lettere enn noen gang før. Det gjør blant annet at personen:

 • kan høre hva de skriver når de skriver ord i talende tekstbehandlere.
 • kan omgå vansker med staving eller fysiske funksjonsnedsettelser ved å diktere en tekst til datamaskinen eller å skrive med ordprediksjon.
 • som fysisk er ute av stand til å male eller tegne, kan illustrere historier med grafiske bilder som de lager, gjennom å velge og endre i et tegneprogram.
 • som har lesevansker kan lese sin egen og klassekameraters tekst med støtte fra digitalisert eller syntetisert tale.
 • som har organiseringsvansker, kan bruke verktøy for å utforske og systematisere tankene sine.

Fra strukturert til selvstendig skriving

Dette er en metode til bruk for å støtte en tidlig skriver som er kommet litt i gang. Den skriveaktiviteten som beskrives nedenfor handler om at hver person arbeider med utgangspunkt i egen skriving.

Målet vi jobber mot ved å benytte denne måten å tilrettelegge skriveaktiviteter på, er å:

 • Utvikle ferdigheter til å selvstendig å kunne skrive ulike typer tekster til ulikt bruk​
 • Oppdage skriftspråket i sitt individuelle tempo​
 • Få muligheter til å dele egen skriving med andre ​– og slik øke motivasjon og inspirasjon til å skrive

Arbeidsmåten består av at lærer veileder eleven fra å være en begynnende skriver til å kunne skrive selvstendig gjennom å være en synlig og tydelig modell gjennom hele skriveaktiviteten. På ulike nivå i prosessen har lærer fokus på ett av ulike elementer i å skrive en tekst, som for eksempel å formulere en setning, hvilke ord jeg kan skrive og hvordan, bruk av tegnsetting osv.

Lærerne drøfter med den enkelte, og støtter og gir direkte respons på skrivingen. Elevene kan samarbeide etter skriving med å revidere og redigere tekstene sine og gi respons på hverandres arbeid.

Side 24 av 26