Til hovedinnhold

Autisme og inkludering

Å være sammen med de andre i klasserommet

Når elever med autisme skal lære i klasseromssituasjonen krever det at læringsmiljøet er preget av struktur, forutsigbarhet og oversikt. Elever med autisme er veldig forskjellige, men de aller fleste opplever at det er krevende å være i situasjoner der de må forholde seg til mange mennesker. De aller fleste er sansevare, og det påvirker læringen. Mye uro i klasserommet eller at eleven ikke forstår hva som er forventet, vil ofte utløse stress. Læringsmiljøet må tilrettelegges når elever med autisme skal undervises sammen med klassen.

Eksempel på god tilrettelegging:

  • Tydelig klasseledelse som skaper ro og klare forventninger om hva elevene skal gjøre
  • Konkret kommunikasjon
  • Kollektive beskjeder bør være korte og konkrete
  • Visuell eller taktil forsterking av beskjeder
  • Visualiserte timeplaner og arbeidsplaner
  • Hensiktsmessig plassering av pult/arbeidsplass
  • Kort vei til grupperom eller skjermet arbeidsplass for å kunne jobbe i fred

Mange elever med autisme kan ha vanskeligheter med å forstå at de kan forstyrre andre når de lager lyder eller forflytter seg. Symbol eller tekst på pulten kan minne eleven på forventet atferd i klasserommet. De andre elevene i klassen er vanligvis tilpasningsdyktige og tolerante når det gjelder å ignorere lyder og bevegelser. Eleven bør også ha mulighet for å be om å få jobbe på grupperom. Elever som ikke klarer å be om dette selv, trenger personale som kjenner dem så godt at de ser når eleven trenger å jobbe med mer ro rundt seg.

Noen elever med autisme er opptatt av å ikke skille seg ut. Da kan det være lurt å ha en undervisningspraksis der det er normalt at alle elevene inn imellom kan velge å jobbe i mer skjermede soner.

For elever fra 4 klasse og oppover, og som har relativt gode språklige ferdigheter, kan læreren bruke samtale- og kommunikasjonsverktøyet IVAS, se Spiss`video på Youtube. Dette verktøyet vil gi god informasjon om hvordan eleven opplever sin opplæringssituasjon. Talking Mats (samtalematte) er en metode som kan brukes til å hjelpe elever med lite funksjonelt talespråk for å uttrykke sine opplevelser av opplæringssituasjonen.

Lesetips til lærere

Håndbok – Om elever med Asperger syndrom

Inneholder flere gode tips for inkludering av elever med autisme. Heftet er utgitt av Statped. Selv om håndboka er laget med tanke på elever med Asperger syndrom, er mye av innholdet anvendelig for andre i autismespekteret.

Side 13 av 20