Til hovedinnhold

Autisme og inkludering

Tilrettelegging for deltakelse

Elever med autismespekterforstyrrelser strever vanligvis med å skifte tema og fokus. Det at eleven eventuelt har fikserte interesser, gjerne kalt særinteresser, kan brukes som en styrke. Å trekke inn interessefelt i undervisningen vil ofte bidra positivt for både læring og motivasjon. Videre kan det være en innfallsvinkel til sosial deltakelse. I sammenheng med yrkesplanlegging og karriereveiledning vil det også være relevant å vurdere om særinteressefelt kan benyttes i videre valg. På denne måten kan eleven få utnyttet både sine interesser og sterke sider.

Sosiale situasjoner med gjensidig samhandling vil ofte være utfordrende for elever med autismespekterforstyrrelser. Friminutt er oftest stressende, med mange inntrykk, støy og uro. Det er ofte vanskelig for denne elevgruppen å oppfatte andres følelser, tanker og intensjoner. Eleven kan ha vansker med å etablere og beholde vennskap. Det er derfor hensiktsmessig å jobbe med håndtering av sosiale situasjoner for å unngå ensomhet. Det er nyttig å ha elevsamtaler/støttesamtaler der lærer bistår med tanke på øvelse i samtaleferdigheter. I slike samtaler forklarer lærer kontekst, og sammen med eleven bearbeider de ulike situasjoner som kan oppstå både i undervisningen, i friminutt og i sosiale sammenhenger.

Det finnes ulike sosiale hjelpeverktøy og metoder som kan brukes til dette, for eksempel:

  • Sosiale historier eller visuelle forklaringer
  • Tegneseriesamtaler
  • Kat-kassen
  • Lær meg språk - En språkmanual for barn med autisme, som gir forklaringer, oppskrifter og maler for arbeid med ulike språklige områder, for eksempel sosial språklig fungering.
  • Ping-Pong: Metoden er nærmere beskrevet i heftene Håndbok, 2018, s. 50 og Kristin og de andre, 2009.

Også faglige sammenhenger kan kreve sosial samhandling, for eksempel gruppearbeid. Her er det viktig at lærer legger til rette for deltakelse.

Aktuelle tiltak ved gruppearbeid kan være:

  • Lærer «skreddersyr» gruppesammensetningen. Hvem fungerer eleven best sammen med?
  • Lærer fordeler arbeidsoppgaver til elevene i gruppen. Vurder hvilken oppgave eleven med autismespekterforstyrrelse skal ha, og gi tydelig beskrivelse med arbeidsinstruks
  • Tydeliggjør forventningene og målet med gruppearbeidet
  • I prosjektarbeid vil eleven kunne trenge hjelp til problemstillinger

Organisatorisk vil det være behov for tilgang på ulike typer rom og fleksible løsninger. Dette innebærer rom av ulik størrelse, der arbeid også kan skje i mindre grupper eller der det er mulighet for sosial sone av færre mennesker. Elever med autismespekterforstyrrelse blir ofte slitne av de mange inntrykkene gjennom dagen. Mange vil ha behov for pause fra sosiale inntrykk, slik at de kan trenge å bruke friminutt til en mulighet for å koble av.

For å oppnå en vellykket inkludering av alle elever er det viktig å vektlegge et godt læringsmiljø, der det er fokus på holdninger som har aksept for mangfold og annerledeshet. Kunnskap om og forståelse for autismespekterforstyrrelse og læring er viktig hos personalet som gir opplæringen.

Side 19 av 20