Til hovedinnhold

Autisme og inkludering

Introduksjon

Den norske skolen bygger på prinsipp om inkluderende opplæring. Her finner du tips og tiltak til hvordan det kan gjennomføres i praksis.

Inkluderende opplæring er blant annet forankret retten til å gå på nærskolen og retten til å tilhøre en klasse eller en gruppe, jamfør opplæringslovens

  • § 2-6 Kva grunnskole eleven skal gå på (udir.no)
  • § 14-2 Inndeling av elevar i klassar og grupper (udir.no)

Inkluderende undervisning har mange aspekt som omfatter alt fra holdninger i samfunn og skole og ned til praksis minutt for minutt i klasserom og friminutt (David Mitchell, 2014).

Vi kan dele inn i faglig, sosial og psykisk inkludering, se Utdanningsdirektoratets nettsider om tilpasset opplæring.

Alle elever har rett på tilfredsstillende opplæring i et inkluderende miljø. Det betyr ikke at de alltid må være sammen med de andre. De fleste elever med autisme trenger et rom eller en skjermet arbeidsplass hvor de kan trekke seg tilbake deler av skoledagen. Det varierer hvor mye eleven med autisme trenger pauser fra klassen.

Elever med autisme trenger tilrettelegging for at de skal lære og trives i felleskapet. De er veldig forskjellige: Noen følger klassens kompetansemål i alle fag, mens andre trenger høy grad av tilrettelegging med individuelle opplæringsmål. Noen elever lærer og trives med lite, men riktig tilrettelegging. Andre elever trenger mye tilrettelegging for å fungere i et inkluderende fellesskap.

Side 10 av 20