Til hovedinnhold

Programmering

Interesse og motivasjon

Når vi opplever mestring og at noe er interessant, øker motivasjonen for arbeid. Slik er det selvsagt også for barn og unge i skolen. For noen elever kan det, av ulike årsaker, være svært betydningsfullt med skoleaktiviteter som i stor grad treffer interesseområdet.  

Statped har erfaring med at elever som opplever utfordringer i møte med skolen, særlig gutter, er teknologisterke og har en stor interesse for dette. Det kan gjelde elever med alvorlig skolefravær eller lav motivasjon for faglig arbeid, elever med ulike lærevansker eller nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, autisme og Tourette. Felles for disse utfordringene er at eleven ofte møter utfordringer i skolen knyttet til det faglige og det sosiale. En lang historie med nederlag og lav mestringstro kan føre til lav motivasjon og skolefravær.

Interessekartlegging

Et vesentlig steg i tiltaksrekken for disse elevene er en interessekartlegging. Ved å spille på elevenes interesser kan vi både styrke relasjonen til eleven og øke motivasjonen for faglig arbeid i skolen. For elever som motiveres av arbeid med teknologi, vil trolig programmeringens innmarsj i klasserommet oppleves svært positivt. Det er nærliggende å tro at dersom arbeidsinnsatsen resulterer i en kjørende robotbil, vil det være lettere å motiveres til å holde ut, og gjøre en ekstra innsats. Programmering representerer en alternativ inngang til lærestoffet. Prosessen er teknisk, praktisk og kan løses tilnærmet tekstfri. Det kan derfor være en god læringsaktivitet for elever som har utfordringer knyttet til lesing og skriving, eller har lav motivasjon for slik type arbeid.

Bedre selvfølelse og selvtillit

Å bli møtt i sine interesser er identitetsbyggende. Hvis eleven interesserer seg for programmering, er det et godt utgangspunkt for å jobbe mot en bedre selvfølelse. Å møte sine egne interesser, og få tid og mulighet til å gjøre det man aller helst trives med, gir en økt trygghet, økt selvtillit og en opplevelse av anerkjennelse og selvrespekt. Eleven opplever at det han eller hun er opptatt av kan være noe som andre kan lære eller delta i og samhandle om. Bedre selvoppfatning og selvtillit gjør at man blir mer åpen og får mer lyst på å teste ut nye erfaringer.

Det er viktig å huske på at barn med autismespekterforstyrrelser kan ha utfordringer med å lære gjennom å prøve å feile. Her må det legges stor vekt på mestring.

Side 12 av 18