Til hovedinnhold

Selvstendighet og mestring i hverdagen

Opplevelse av mestring

Selvstendighet i hverdagens gjøremål handler blant annet om å spise, kle av og på seg, vaske seg og gå på toalettet. Dette er aktiviteter som kan bidra til at barnet opplever mestring.

Barn med normalt syn lærer disse aktivitetene i stor grad ved å se hvordan det gjøres. Visuell observasjon og visuell imitering er gode læringskilder for hverdagslige gjøremål. Synet er både en motivasjonsfaktor og en informasjonskilde.

Barn med blindhet får lite eller ingen informasjon gjennom synssansen. De får ikke den drahjelpen synet gir til nysgjerrighet og til utforsking av omgivelsene. Samtidig trenger de den samme informasjon om hva de andre barna gjør for å bli selvstendig, for eksempel ved å bruke følesansen og språket.

Den voksnes holdninger, forventninger og evne til å gjøre verden forståelig for barnet bidrar til selvstendighet. Ofte rettes oppmerksomhet mot det som må gjøres annerledes enn det vi er vant med. Likevel er det mer som er likt enn ulikt mellom seende og barn med blindhet. Alle barn, seende og synshemmede skal lære å vaske hender, ta på sko, sitte ved bordet når de spiser og øve på å bruke skje. Å lære disse ferdigheter tar ofte lengre tid på grunn av informasjonen de mister. Det sies at et barn skal ha mer enn 100 repetisjoner for at det lærte skal bli automatisert og utføres uten for mye tankevirksomhet.

I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017) står det at barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. De voksne må legge til rette slik at barna blir så selvstendige som mulig gjennom daglige rutiner. Videre må de voksne sørge for at barna opplever mestring, samtidig som de får noe å strekke seg etter.

I denne ressursen blir betegnelsen «selvstendighet og mestring i hverdagen» brukt. Mange omtaler temaet som ADL «aktiviteter i dagliglivet». Utgangspunktet for ressursen er barn 0-6 år, men metodikken kan også passe for eldre barn.

Side 2 av 19