Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Tabeller

Eksempel på bruk av tabell i MS Word
Eksempel på bruk av tabell i MS Word

For å bruke tabeller, må du forstå konseptet med celler, organisert i rader og kolonner. Elever med blindhet, bør bli kjent med tabeller i punktskrift på papir, før de lærer å lese tabeller digitalt.

For å få oversikt over en tabell ved hjelp av skjermleser og forstørringsprogram, bør rad- og kolonneoverskrifter være definert. Leseren må også ha kunnskap om kommandoer i skjermleseren for å få oversikt og navigere i tabellen.

Også elever med svaksynthet kan ha problemer med å få oversikt i en tabell. Ofte er det nødvendig å veksle mellom lite og mye forstørring. Lite forstørring gir oversikt, mens mye forstørring gjør det mulig å se detaljer.

Eleven bør ha talen slått på både når han bruker forstørringsprogram og skjermleserprogram i tabeller. Da får han lest referansen til den aktive cellen. På leselisten vises teksten i den aktive cellen. Hvis teksten i cellen går over flere linjer, vises første tekstlinje på leselisten. Eleven må da bla seg nedover linje for linje for å lese hele teksten i hver celle.

Vi bruker ofte Tab-tasten for å hoppe fra celle til celle i Word-tabeller. Teksten i den aktuelle cellen er merket. Hvis du trykker på en tast ved et uhell, blir innholdet i cellen slettet og erstattet med tasten du trykket på.

JAWS har en tabell-lesefunksjon som lar deg bevege deg i tabellen med piltaster og få lest opp teksten i den aktive cellen. I denne funksjonen kan du ikke skrive i tabellen. Slik unngår du å ødelegge tabellinnholdet ved et uhell.

JAWS tabell-lesefunksjon:

 • Aktiver JAWS tabell-lesefunksjon: Ins+Mellomrom, t
 • Les tabell celle for celle: Piltaster
 • Avslutt tabell-lesefunksjon: Esc

Både JAWS, SuperNova og NVDA lar deg flytte én celle til høyre/venstre/opp/ned. Hvis det er definert rad- og/eller kolonneoverskrifter i tabellen, slik standarder for universell utforming krever, vil skjermleseren også lese overskriften som er assosiert med cellen.

Flytte celle for celle med JAWS, SuperNova og NVDA:

 • Les tabell celle for celle: Ctrl+Alt+Piltaster

JAWS, NVDA og SuperNova har også en funksjon for å flytte til neste eller forrige tabell i et Word-dokument.

JAWS:

 • Slå hurtigtaster på: Ins+z
 • Gå til neste/forrige tabell: t/Shift+t

SuperNova:

 • Gå til neste/forrige tabell: CapsLock+t/CapsLock+Shift+t

NVDA:

 • Slå på browse mode: Ins+mellomrom
 • Gå til neste/forrige tabell: t/Shift+t

Ellers henviser vi til informasjonen i Hjelp om tabeller i det enkelte skjermleser- og forstørringsprogrammet.

Bruke leselist i Word-tabeller

Med standardoppsettet i skjermleserne viser leselisten bare én celle om gangen. Det gjør det vanskelig å få oversikt, forstå oppsettet og hvordan vi navigerer i en tabell. Du kan få skjermleserne til å vise en hel rad på leselisten, eller så mye av en rad det er plass til:

JAWS:

 • Åpne menyen Quick settings: Ins+v
 • Skriv tabellvisning i søkefeltet
 • Velg Tabellvisning fra søkeresultatene: Pil ned
 • Sett Tabellvisning til Aktuell rad: Mellomrom

SuperNova:

 • Bytt til fysisk modus for leselisten, VCtrl+VShift+9.

Lage tabeller i Word

Sett inn tabell fra Tabell på båndet Sett inn i MS Word
Sett inn tabell i MS Word

For å lage en tabell ved hjelp av tastetrykk, kan du bruke følgende framgangsmåte:

 1. Aktiver båndet (se Beskrivelse av båndet i Tillegg): Alt
 2. Gå til Sett inn: k
 3. Aktivere Tabell: t a
 4. Åpne dialogboksen Sett inn tabell: i
 5. Angi antall i feltet Antall kolonner
 6. Gå til feltet Antall rader: Tab
 7. Angi antall i feltet Antall rader
 8. Opprett tabellen og gå ut av dialogboksen: Enter

Når markøren står i siste celle i siste rad i en tabell, kan du lage en ny rad ved å trykke Tab.

Du kan sette inn en ny rad eller kolonne før eller etter cella som markøren står i:

 1. Åpne hurtigmenyen: Win2 eller Shift+F10
 2. Gå til Sett inn: Pil ned
 3. Åpne undermenyen Sett inn: Enter eller Pil høyre
 4. Gå til ønsket valg: Pil ned
 5. Utfør ønsket valg: Enter

Du kan slette en rad eller kolonne slik:

 1. Åpne hurtigmenyen: Win2 eller Shift+F10
 2. Gå til Slett celler: Pil ned
 3. Åpne dialogboksen Slett celler: Enter
 4. Gå til ønsket valg: Pil ned
 5. Utfør ønsket valg: Enter

Avanserte tabeller

Avanserte tabeller kan være tabeller med mange kolonner og rader, eller tabellene kan være sammensatte. I en sammensatt tabell vil enkelte celler være slått sammen. Dette medfører at antall celler i rader og/eller kolonner varierer. For elever med blindhet og sterk svaksynthet er det svært komplisert å holde oversikt over sammensatte tabeller.

Side 9 av 39