Til hovedinnhold

Tjenesteforløp for individtjenester

Slik jobber vi med individtjenester

Våre individtjenester består av tre faser. Tjenesteforløpet starter i det en søknad fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er innvilget. Her kan du lese mer om hva som skjer i de ulike fasene og og hvordan vi i laget rundt samarbeider for å løse felles mål for barnet eller eleven.

Modellen viser hvordan vi jobber i individtjenester fra Statped.

Oppstart: Sammen definerer vi felles mål og fordeler ansvar og roller.

Kartlegging, rådgiving og veiledning: Sammen vurderer vi behov for kartlegging, observasjon og kompetanseheving, og vi vurderer tiltak som kan prøves ut og vi justerer tiltak underveis i samarbeidet.

Avslutning/Forlengelse: Sammen evaluerer vi samarbeidet, og vurderer om tjenesten skal videreføres eller avsluttes.

1: Oppstart

Formål:

Et godt og systematisk samarbeid skal bidra til at vi i laget rundt barnet/eleven jobber mot felles mål. Avklaringer og planlegging i oppstartsfasen danner grunnlag for å få dette til. Sammen utarbeider vi en felles plan for samarbeidet.

Aktiviteter:

 • Oppstartsamtaler mellom Statped og PPT innen to uker fra innvilget tjeneste
 • Innhente nødvendige samtykker
 • Utarbeid samarbeidsplan mellom Statped og kommunen, som avklarer varighet på samarbeidet, setter konkrete mål, definerer ansvar, fremdriftsplan og en plan for evaluering
 • Hvem som deltar i oppstartsmøtene vurderes av PPT og Statped i den enkelte sak. Deltakere kan være barnehage/skole, barn/elev og foresatte i tillegg til rådgiver i PPT og rådgiver i Statped

Tidlig innsats forstås som at ressursinnsatsen gis så tidlig som mulig, slik at den virker forebyggende, reduserende og avhjelpende på barnets og elevenes utfordringer. Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordinære tilbudet og/eller ved å sette inn særskilte tiltak.

2: Kartlegging, rådgiving og veiledning

Formål:

Aktiviteter i rådgivningen skal bidra til at felles mål i samarbeidsplanen blir nådd. Kunnskapsbasert praksis er en forutsetning for rådgivning og veiledning. Aktiviteter skal bidra til at det gjennomføres tilrettelegging og tiltak for måloppnåelse/å nå målene som er satt for samarbeidet.

Aktiviteter:

Aktiviteter og omfang vil variere avhengig av behovsbeskrivelser og vanskeområder

 • Observasjon kan skje lokalt enten i barnehage, skole eller hjemmet.
 • Spesialpedagogisk kartlegging kan skje lokalt eller på andre egnede steder. Noe kartlegging kan også være skriftlig gjennom skjemaer som blir sendt ut
 • Dokumentere kartlegging
 • Tiltak utarbeides i fellesskap
 • Samarbeidsmøter skjer enten digitalt eller lokalt
 • Statped kan delta på ansvarsgruppemøter, i tilfeller der det er behov for vår spisskompetanse
 • Statped kan tilby kurs/webinar. Disse kan gjennomføres digitalt eller lokalt. Se Statpeds kurstilbud
 • Sammen vurderer og justerer vi mål, aktiviteter og tiltak underveis

3: Forlengelse/avslutning

Formål:

På bakgrunn av søknad, vedtak og utformede mål i samarbeidsplanen skal det vurderes om tjenesten kan avsluttes, eller om det er behov for forlengelse.

Aktivitet:

Vi gjennomfører et møte mellom barnehage/skole, PPT og Statped. Barn/elev og/eller foresatte kan også delta. Hensikten er å evaluere resultatene fa samarbeidet opp mot målene som er satt og vurdere om saken kan avsluttes etter planen.

Ved avslutning

 • Dokumentere grunnlag for avslutning.
 • Statped skriver avslutningsbrev/avslutningsrapport

Ved forlengelse:

 • Dokumentere grunnlag for forlengelse
 • Statped skriver rapport om arbeidet som er gjort i saken
 • Utforme ny versjon av samarbeidsplan

Dette kan du forvente av Statped

Statped skal levere lik tilgang og lik kvalitet på våre tjenester

Lik tilgang og lik kvalitet på tjenester må forstås ut fra rollen Statped har som støtte til kommuner og fylkeskommuner, og det som er innenfor rammene av Statpeds mandat.

Det er barnehage- og skoleeiere som har ansvaret for å gi gode tilrettelagte pedagogiske tilbud. Statped bidrar til kompetanseutvikling hos kommuner og fylkeskommuner i arbeidet de gjør for å fremme læring hos barn og elever med varige, omfattende og komplekse behov.


Lik tilgang betyr at alle kommuner og fylkeskommuner har den samme muligheten til å få støtte fra Statped.

Lik kvalitet på våre tjenester betyr at alle kommuner og fylkeskommuner skal møtes med den relevante kompetansen i Statped, og best tilpassede tjenesten til sitt behov.

For å oppnå dette, skal vi i Statped:

 • Være synlig og tilgjengelig for alle kommuner og fylkeskommuner 
 • Tilby og tilpasse vår støtte basert på kommuners og fylkeskommuners behov
 • Samarbeide med kommuner/fylkeskommuner om kompetanseutviklingen i barnehager ​og skoler
 • Legge kunnskapsbasert praksis til grunn i alt vi gjør
 • Evaluere våre tjenester slik at vi lærer hva som virker 

For barnet/eleven og foresatte

Dette betyr at dere kan forvente:

 • At deres stemme blir hørt når Statped er involvert
 • At Statped deltar med sin kompetanse, og bidrar til et koordinert lag rundt dere
 • At Statped bidrar til et inkluderende fellesskap som fremmer utvikling, læring og deltagelse for deg som barn/elev

For PPT, barnehage og skole

Dette betyr at dere kan forvente:

 • Tilgjengelig og tydelig informasjon om hvilke tjenester og støtte Statped kan bidra med.
 • Relevant støtte til riktig tid
 • Å møte et Statped som har forstått deres behov og bidrar med relevant kompetanse.
 • Støtte til kompetanseutvikling som tar utgangspunkt i deres lokale pedagogiske praksis, rammebetingelser og forutsetninger. 

Planen for samarbeidet

Det er viktig for oss å ha en plan for samarbeidet mellom Statped og kommunen som i individbaserte tjenester. Planen skal gjøre det lett og forutsigbart å samarbeide med Statped.

Samarbeidsplanen inneholder:

 • Varighet på samarbeidet
 • Mål for samarbeidet
 • Fordeling av ansvar
 • Fremdriftsplan
 • Plan for underveis- og sluttvurdering
 • Kontaktpersoner

Her er et eksempel på ferdig utfylt samarbeidsplan.pdf i et samarbeid med Statped om et navngitt barn eller elev.

Her er et støtteverktøy for samarbeidsplan.pdf som kan brukes når vi sammen jobber med å lage samarbeidsplanen.

Relevante begreper

Dette er en liste over begreper som er relevant for tjenesteforløpet for individsaker i Statped. Begrepsbeskrivelsen er basert på beskrivelser i stortingsmeldinger, offentlige utredninger og styringsdokument for Statped.

Barnets/elevens kontekst

Barnets/elevens kontekst forstås som de fysiske omgivelser og den sosiale, kulturelle og pedagogiske sammenhengen som ulike hendelser foregår innenfor i barnehage og skole. Barnets/elevens kontekst er i et avhengighetsforhold til miljøer og faktorer utenfor barnehage og skole.

Inkludering

Inkludering i barnehage og skole handler om at alle barn og elever skal oppleve at de har en naturlig plass i fellesskapet. De skal føle seg trygge og kunne erfare at de er betydningsfulle, og at de får medvirke i utformingen av sitt eget tilbud for å oppnå mestring og et tilfredsstillende læringsutbytte. Et inkluderende fellesskap omfatter alle barn og elever.

Kartlegging

Innhenting av informasjon om forhold som påvirker barnet, og dets lærings- og utviklingsbetingelser.

Kompetanseutvikling

Med utvikling av kompetanse menes systematiske lærings- og utviklingstiltak med det formål å forbedre individuelle, gruppemessige og organisatoriske prestasjoner i arbeidssammenheng.

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og barnets/elevens ønsker og behov i en gitt situasjon. Bruk av forskningsbasert kunnskap skal være normen for beslutningsprosesser, rådgivning og kunnskapsformidling.

Rådgivning

Rådgivning er å gi råd og forslag til tiltak med utgangspunkt i det utfordringsbildet som rådsøker beskriver.

Tett på

Tett på er en formulering som brukes om målsettingen om at rett kompetanse skal tettere på barna og elevene. De som arbeider tett på barna og elevene har kunnskap om hvordan mangfold kan brukes som en ressurs, og om hvordan de kan støtte, styrke og følge opp barn og unge ut fra deres individuelle forutsetninger. Tett på forutsetter tverrfaglig samarbeid og et støtteapparat som er tettere på barna og elevene.

Tidlig innsats

Tidlig innsats forstås som at ressursinnsatsen gis så tidlig som mulig, slik at den virker forebyggende, reduserende og avhjelpende på barnets og elevenes utfordringer. Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordinære tilbudet og/eller ved å sette inn særskilte tiltak.

Tjenesteforløp

Et tjenesteforløp er en beskrivelse av faser og aktiviteter i en tjeneste satt i system. Tjenesteforløpet får frem ansvarsfordeling mellom involverte aktører. Tjenesteforløpet for individtjenester fra Statped gir retningslinjer for prosessen og samarbeidet, og omhandler ikke det faglige innholdet i tjenestene.

Veiledning

Veiledning er en dialog mellom veileder og veisøker der veileder stiller spørsmål på en slik måte at de skaper refleksjon og bidrar til utvikling av ny kunnskap og nye måter å jobbe på.

Statped skal levere lik tilgang og lik kvalitet på våre tjenester

Tjenesteforløp

Et tjenesteforløp er en beskrivelse av faser og aktiviteter i en tjeneste satt i system. Tjenesteforløpet får frem ansvarsfordeling mellom involverte aktører.