Til hovedinnhold

Tilrettelegging i skole for barn med kombinerte sansetap

Undervisning i klasse eller liten gruppe

Mange elever opplever at opplæring og skoleaktiviteter er både energi- og tidkrevende. Dette kan gi seg utslag i uttrykk og atferd som lett kan misforstås av omgivelsene, og forveksles med oppmerksomhets- og konsentrasjonsproblemer. Kunnskap og god tilrettelegging kan gi gode betingelser for læring og utvikling.

Noen huskeregler kan være nyttige i tilrettelegging av gruppe- eller klasseromsundervisningen, enten eleven er tegnspråklig eller talespråklig, slik at læringsutbyttet blir best mulig:

  • Det er energikrevende å konsentrere seg når syn, hørsel og eventuelt balansen er nedsatt, og det kan være behov for hyppige pauser og variasjon i arbeidsoppgavene.
  • En elev som er døv og synshemmet kan ikke bruke synet til å avlese alle aspekt ved tegnspråk (både tegn og ansiktsmimikk), og eleven risikerer å miste viktig i meningsinnhold i kommunikasjonen. Resultatet kan være at eleven trekker seg tilbake. Det betyr ikke at eleven ikke er interessert.
  • Mange elever bruker mye energi på å orientere seg mot hva medelever holder på med samtidig som de selv skal jobbe med egne oppgaver. Dette er ressurskrevende og kan tolkes som manglende oppmerksomhet mot læringsoppgaver.
  • Hvis læreren beveger seg mye når det foregår tavleundervisning, reduseres muligheten for eleven til å oppfatte sammenhenger og betydning.
  • Når læreren skriver på tavle og snakker samtidig uten mikrofon, er det umulig for elever som bruker munnavlesning som støtte, å få informasjon.
  • Hvis undervisningen og samtaler i klasserommet har for høyt tempo eller hyppig skiftende tema, kan det være vanskelig for eleven å følge med. Å flytte syns- og hørselsoppmerksomhet tar tid og er energikrevende. Eleven bør få tid på å orientere seg mot den som snakker.
  • Hvis tekniske hjelpemidler mangler, ikke virker eller ikke er godt nok tilrettelagt reduseres elevens muligheter for utbytte av undervisningen.
  • Dersom en elev viser uvilje mot å lese tekst som inneholder mange detaljer og bilder med dårlig kontrast er det viktig å finne årsaken for å kunne kompensere med hjelpemidler.
  • En elev som er syns- og hørselshemmet, kan ha store utfordringer i kommunikasjon med andre. De visuelle signalene i kommunikasjonen (f. eks mimikk) kan lett overses eller mistolkes. Eleven kan heller ikke støtte seg på hørselen dersom den er nedsatt, og det kan være vanskelig å oppfatte intonasjonen i det som blir sagt.
  • For elever som bruker tegnspråk er det hensiktsmessig å bruke tolk. Dette sikrer at eleven får informasjon på sitt språk, og øker dermed utbytte av læringen.

Side 13 av 24