Til hovedinnhold

Tilrettelegging i skole for barn med kombinerte sansetap

Tilrettelegging

En elev som har en synshemning, er avhengig av hørselen og et godt lydmiljø. På samme måte vil en elev med hørselshemning være avhengig av synet og et godt visuelt miljø. Når begge disse sansene er svekket, vil eleven, i tillegg til å bruke restkapasitet på fjernsansene, også ta i bruk berøringssansen i stor grad.

Mange elever med kombinerte sansetap vil trenge god tilrettelegging når det gjelder det fysiske miljøet. Mange vil også ha nytte av syns- og hørselshjelpemidler. Gode lys- og lytteforhold og fysiske, taktile markører i miljøet gjør det enklere å være en aktiv deltaker når du har nedsatt hørsel og syn.

Fysiske omgivelser bør i størst mulig grad tilrettelegges før barnet begynner på skolen, for å kunne skape et godt lyttemiljø og et oversiktlig visuelt og fysisk miljø ute og inne. God tilrettelegging skaper gode betingelser for aktivitet, læring og deltakelse. Elever med syns- og hørselsnedsettelse kan ha bruk for, og nytte av hjelpemidler for å avhjelpe, erstatte eller kompensere for sansetapene.

Behovene for fysisk tilrettelegging vil variere avhengig av blant annet barnets synsfunksjon, hørselsfunksjon, alder og eventuelle tilleggsvansker.

Side 15 av 24

Synshemmede har ulike behov for tilrettelegging av rom og omgivelser. Les mer om fysisk tilrettelegging.