Til hovedinnhold

Tilrettelegging i skole for barn med kombinerte sansetap

Planlegging

Det anbefales at det skoleforberedende arbeidet starter tidlig på høsten året før skolestart for at tilretteleggingen skal bli så god som mulig, og for at overgangen skal bli så god som mulig for barnet.

På et skoleforberedende møte kan dette være et aktuelt innhold:

  • informasjon om barnets kombinerte syns- og hørselstap og eventuelle diagnose
  • kartlegging av behov for kurs på skolen
  • informasjon om barnets kommunikasjonsform og eventuelt behov for spesifikk språkkompetanse i opplæringen, f. eks opplæring i og på tegnspråk (§ 2 – 6)
  • vurdering av om eleven har rett til punktskriftopplæring og bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler (opplæringslovens §2.14)
  • vurdering av om eleven har rett på mobilitetsopplæring. Sterkt svaksynte og blinde elever i grunnskole og videregående opplæring har rett til opplæring i mobilitet (§ 2-14 og § 3-10)

For at en elev skal få gode lærings- og utviklingsbetingelser i skolen må det i forkant kartlegges om eleven har behov for:

  • tilrettelagde hjelpemidler i opplæringen (PC, tavlekamera, digitale hjelpemidler, lydutjevningsanlegg)
  • behov for spesifikk fysisk tilrettelegging (belysning, lydmiljø, teleslynge)

Barn med et kombinert syns- og hørselstap eller døvblindhet er svært ulike og gode opplæringsbetingelser krever en nøye individuell kartlegging. Statped kan hjelpe med denne kartleggingen.

Side 4 av 24